bop là gì

Cán cân nặng giao dịch thanh toán (Balance of Payments – BOP) là bạn dạng report tiền tệ luân đem vô toàn bộ thanh toán xuyên biên thuỳ của một vương quốc, gồm những: cán cân nặng vãng lai và cán cân nặng luồng vốn liếng.
Cán cân nặng vãng lai (Tài khoản vãng lai) Current Account:
 1. Cán cân nặng mậu dịch (Balance on trade in goods): Xuất nhập vào sản phẩm hóa
 2. Cán cân nặng công ty (Balance on trade in services): Trao thay đổi dịch vụ
 3. Cán cân nặng thu nhập (Net income): Các khoản thu nhập
 4. Chuyển nhượng đơn phương ròng rã (Net unilateral transfers): Các khoản giao dịch thanh toán vãng lai
Cán cân nặng luồng vốn liếng (Tài khoản vốn) Capital Account:
 1. Cán cân nặng góp vốn đầu tư (Net investment): Đầu tư thẳng, Đầu tư hạng mục (gián tiếp)
 2. Nguồn vốn liếng không giống (Other capital flows): Các số vốn liếng khác
Tham khảo thêm:
http://quachhao.com/Documents/5042/Topic%204.2%20-%20Can%20can%20thanh%20toan%20quoc%20te.pdf
Thuật ngữ tài chính – tài chính:
Cán cân nặng vãng lai (Tài khoản vãng lai) Current Account 経常収支
 1. Cán cân nặng mậu dịch = Balance on trade in goods = 貿易収支
 2. Cán cân nặng công ty = Balance on trade in services = サービス収支
 3. Cán cân nặng thu nhập = Net income = 所得収支
 4. Cán cân nặng giao dịch thanh toán vãng lai (Chuyển nhượng đơn phương ròng) = Net unilateral transfers = 経常移転収支
Cán cân nặng luồng vốn liếng (Tài khoản vốn) Capital Account 資本収支
 1. Cán cân nặng góp vốn đầu tư = Net investment = 投資収支
 2. Nguồn vốn liếng không giống = Other capital flows = その他資本