chỉ thị 17 là gì

Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM Hà Nội Thủ Đô về giãn cơ hội xã hội bên trên địa phận TP.HCM nhằm chống kháng dịch COVID-19

Bạn đang xem: chỉ thị 17 là gì

Chi_thi_so_17_CT_UBND_cua_UBND_thanh_pho_Ha_Noi_ve_thuc_hien_gian_cach_xa_hoi_tren_dia_ban_thanh_pho_de_phong_chong_dich_Covid_19

https://drive.google.com/file/d/1GeOu0LpWhvokVZpeNUdRtJDtiX5K_37N/view?usp=sharing

chithi17-page1

chithi17-page2

chithi17-page3

Xem thêm: sam cheng là ai

chithi17-page4

chithi17-page5

chithi17-page6

chithi17-page7

chithi17-page8

Xem thêm: zoom là ai trong flash