Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 7Bộ đề thi Toán lớp 7 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 7 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi giữa kì 2 Toán 7 Kết nối trí thức có lời giải (4 đề)
Trang trước
Trang sau

Với bộ 4 Đề thi thân kì 2 Toán 7 năm học 2022 - 2023 có đáp án, tinh lọc được biên soạn bám đít nội dung sách Kết nối tri thức và tham khảo từ đề thi Toán 7 của các trường thcs trên cả nước. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập với đạt hiệu quả cao trong các bài thi giữa kì 2 Toán 7.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 toán 7


Đề thi thân kì 2 Toán 7 Kết nối học thức có lời giải (4 đề)

Xem thử

Chỉ 100k thiết lập trọn cỗ Đề thi Toán 7 giữa kì 2 kết nối tri thức bạn dạng word có giải mã chi tiết:


Phòng giáo dục và Đào tạo ra ...

Đề thi giữa kì 2 - liên kết tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan lại (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào cách thực hiện đúng duy nhất trong những câu bên dưới đây:

Câu 1. Thay tỉ số 1,2 : 1,35 bởi tỉ số giữa những số nguyên ta được

A. 50 : 81;

B. 8 : 9;

C. 5 : 8;

D. 1 : 10.

Câu 2. Biết x2=y3 và x + y = −15. Lúc đó, quý hiếm của x, y là

A. X = 6, y = 9;

B. X = −7, y = −8;

C. X = 8, y = 12;

D. X = −6, y = −9.


Câu 3. Biết đại lượng y tỉ lệ thành phần thuận cùng với đại lượng x với những cặp giá chỉ trị khớp ứng trong bảng sau:

x

−5

1

y

1

?

Giá trị buộc phải điền vào “?” là

A. -15 ;

B. 15;

C. 5;

D. −5.

Câu 4. cho biết y tỉ lệ thành phần nghịch với x theo thông số tỉ lệ a với khi x = –2 thì y=4. Khi đó, hệ số a bằng bao nhiêu?

A.–2;

B. –6;

C. –8;

D. – 4.


Câu 5. các biến vào biểu thức đại số 3x + 2y – 2z là

A. X, z;

B. X, y;

C. X, y, z;

D. Y, z.

Câu 6. Bậc của đa thức p. = –5x7 + 4x8 – 2x + 1 là

A. 8;

B. 7;

C. 1;

D. 0.

Câu 7. Cho đa thức A = 5x4 – 4x2 + x – 2 với B = x4 + 3x2 – 4x.

Tính A + B = ?

A. 6x4 – x2 – 3x;

B. 6x4 – x2 – 3x + 2;

C. 6x4 – x2 + 3x – 2;

D. 6x4 – x2 – 3x – 2.


Câu 8. Tính (–x2).(2x3 + 3x2 – 2x + 5) = ?

A. –2x5 – 3x4 + 2x3 – 5x2 ;

B. –2x5 – 3x4 + 2x3 + 5x2;

C. –2x5 – 3x4 – 2x3 – 5x2;

D. 2x5 – 3x4 + 2x3 – 5x2.

Câu 9. Chọn xác định đúng?

A. Trong một tam giác, góc đối lập với cạnh lớn hơn là góc nhỏ dại hơn;

B. Trong một tam giác, góc đối lập với cạnh to hơn là góc phệ hơn;

C. Trong một tam giác, góc kề cùng với cạnh to hơn là góc mập hơn;

D. Vào một tam giác, không tồn tại quan hệ giữa góc và cạnh đối diện.

Câu 10. mang lại ABCD là hình chữ nhật như hình vẽ, điểm E nằm trên cạnh CD. Khẳng định nào sau đấy là sai?

A. AD AD;

C. AC > AE;

D. AE 23AM;

B. OM = 13AM;

C. AO = 23BN;

D. NO = 13BN.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Tìm số hữu tỉ x trong số tỉ lệ thức sau:

a) -6x=9-15;

b) 3x-78=52;

c) -4x=x-49.

Bài 2. (1,0 điểm) Ba đơn vị chức năng cùng vận tải 700 tấn hàng. Đơn vị A: bao gồm 10 xe trọng sở hữu mỗi xe pháo là 5 tấn; đơn vị chức năng B có 20 xe trọng cài đặt mỗi xe là 4 tấn; đơn vị chức năng C gồm 14 xe cộ trọng cài đặt mỗi xe là 5 tấn. Hỏi mỗi đơn vị chức năng vận chuyển được từng nào tấn hàng, biết mỗi xe đa số chở một trong những chuyến như nhau?

Bài 3. (2,0 điểm) cho hai nhiều thức: M(x) = 3x4 – 2x3 + 5x2 – 4x + 1;

N(x) = –3x4 + 2x3 –3x2 + 7x + 5.

a) Tính P(x) = M(x) + N(x).

b) Tính quý hiếm của biểu của P(x) trên x = −2.

Bài 4. (2,0 điểm) cho tam giác ABC cân nặng tại A có hai đường trung đường BD với CE giảm nhau tại G. Biết BD = CE.

a) minh chứng tam giác GBC là tam giác cân.

b) chứng minh DG + EG > 12BC.

Bài 5. (0,5 điểm) Cho tỉ lệ thức ab=cd. Minh chứng rằng abcd=a2-b2c2-d2.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01

I. Bảng giải đáp trắc nghiệm

1. B

2. D

3. A

4. C

5. C

6. A

7. D

8. A

9. B

10. D

11. B

12. C

II. Lý giải giải trắc nghiệm

Câu 1.

Ta tất cả 1,2 : 1,35 = 1,21,35 = 89.

Câu 2.

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

x2=y3=x+y2+3=−155 = -3.

Do đó: x = (−3) . 2 = −6; y = (−3) . 3 = −9.

Câu 3.

Đại lượng y tỉ lệ thành phần thuận với đại lượng x theo thông số tỉ lệ k = -15.

Ta có −15  .  1=−15. Vì vậy giá trị nên điền vào bảng là -15.

Câu 7.

Ta gồm A + B = (5x4 – 4x2 + x – 2) + (x4 + 3x2 – 4x)

= (5x4 + x4) + (3x2 – 4x2) + (x – 4x) – 2

= 6x4 – x2 – 3x – 2.

Câu 8.

(–x2) . (2x3 + 3x2 – 2x + 5)

= (–x2) . (2x3) – x2 . 3x2 + x2 . 2x – x2 . 5

= –2x5– 3x4 + 2x3 – 5x2.

Câu 10.

Khẳng định AE 23AM; BO = 23BN; OM = 13AM; NO = 13BN.

Mà tam giác ABC ko cân cần AM ≠ BN phải AO ≠ 23BN.

Bài 1. (1,5 điểm)

a) −6x=9−15

x = −6⋅  −159

x = 10

Vậy x = 10.

b) 3x−78=52

3x - 7 = 8  .  52

3x – 7 = 20

3x = 27

x = 9

Vậy x = 9.

c) −4x=x−49

x2 = (−4) . (−49)

x2 = 196

x = 14 hoặc x = −14

Vậy x ∈ 14; −14.

Bài 2. (1,0 điểm)

Gọi x, y, z (tấn) lần lượt là cân nặng hàng những đơn vị A, B, C đi lại (x, y, z > 0).

Theo đề bài ta suy ra: x50=y80=z70.

Ba đơn vị cùng vận động 700 tấn hàng buộc phải x + y + z = 700.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

x50=y80=z70 = x+y+z50+80+70= 3,5.

Do kia x = 50 . 3,5 = 275; y = 80 . 3,5 = 280; z = 70 . 2,5 = 245 (thỏa mãn).

Vậy đơn vị chức năng A, B, C lần lượt vận chuyển được 275 tấn hàng, 280 tấn hàng cùng 245 tấn hàng.

Bài 3. (2,0 điểm)

a) Ta gồm P(x) = M(x) + N(x)

= (3x4 – 2x3 + 5x2 – 4x + 1) + (–3x4 + 2x3 – 3x2 + 7x + 5)

= 3x4 – 2x3 + 5x2 – 4x + 1 – 3x4 + 2x3 – 3x2 + 7x + 5

 = (3x4 – 3x4) + (– 2x3 + 2x3) +(5x2 – 3x2) + (–4x + 7x ) + (1 + 5)

 = 2x2 + 3x + 6.

Vậy P(x) = 2x2 + 3x + 6.

b) nắm x = −2 vào biểu thức P, ta được:

P(–2) = 2 . (–2)2 + 3 . (–2) + 6

= 2 . 4 – 6 + 6 = 8 – 6 + 6 = 8.

Vậy lúc x = −2 thì quý giá biểu thức p bằng 8.

Bài 4. (2,0 điểm)

*

a) Vì hai tuyến đường trung tuyến đường BD cùng CE cắt nhau trên G đề xuất G là trung tâm của tam giác ABC.

Suy ra BG = 23BD; CG = 23CE (tính chất trọng tâm của tam giác).

Mà BD = CE (giả thiết) cần 23BD = 23CE.

Vậy tam giác GBC là tam giác cân.

b) Ta gồm BG = 23BD cần DG = 23BD suy ra BG = 2DG.

Do kia DG = 23BG. (1)

Chứng minh tương tự, ta có: EG = 12CG (2)

Từ (1) và (2) suy ra: DG + EG = 12BG+12CG = 12(BG + CG).

Xét tam giác BCG bao gồm BG + CG > BC (trong một tam giác tổng độ nhiều năm hai cạnh to hơn độ nhiều năm cạnh còn lại).

Vậy DG + EG > 12BC (đpcm).

Bài 5. (0,5 điểm)

Vì ab=cd đề xuất ad = bc.

Ta có: ab(c2 – d2) = abc2 – abd2 = acbc – adbd;

cd(a2 – b2) = cda2 – cdb2 = acad – bcbd.

Do kia ab(c2 – d2) = cd(a2 – b2).

Suy ra abcd=a2−b2c2−d2 (đpcm).

A. Ma trận đề thi Toán 7 thân kì 2

Môn: Toán – Lớp 7 – thời hạn làm bài: 90 phút

STT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ con kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, tấn công giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Tỉ lệ thức với đại lượng tỉ lệ

Tỉ lệ thức. đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau

1

1

2

1

1

40%

Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận. Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch

2

2

Biểu thức đại số với đa thức một biến

Biểu thức đại số

1

30%

Đa thức một biến

1

2

2

3

Quan hệ giữa những yếu tố vào một tam giác

Quan hệ thân góc với cạnh đối lập trong một tam giác

1

30%

Quan hệ giữa con đường vuông góc và đường xiên

1

Quan hệ giữa tía cạnh của một tam giác

1

Sự đồng quy của ba đường trung tuyến trong một tam giác

1

1

1

Tổng: Số câu

Điểm

8

(2,0đ)

4

(1,0đ)

5

(4,0đ)

2

(2,5đ)

1

(0,5đ)

20

10

Tỉ lệ

20%

50%

25%

5%

100%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

Lưu ý:

− Các thắc mắc ở cấp cho độ nhận biết và nối tiếp là các câu hỏi trắc nghiệm khả quan 4 lựa chọn, trong các số đó có tuyệt nhất 1 chắt lọc đúng.

− Các câu hỏi ở lever thông hiểu, áp dụng và vận dụng cao là thắc mắc tự luận.

− Số điểm tính cho một câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu trường đoản cú luận được biện pháp trong gợi ý chấm tuy vậy phải tương ứng với tỉ lệ điểm được chính sách trong ma trận.

BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN – LỚP 7

STT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, tấn công giá

Số câu hỏi theo nấc độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Tỉ lệ thức với đại lượng tỉ lệ

Tỉ lệ thức. đặc thù dãy tỉ số bằng nhau

Nhận biết:

- nhận biết tỉ lệ thức với các đặc thù của tỉ lệ thành phần thức.

- nhận thấy tính hóa học của hàng tỉ số bởi nhau.

- làm rõ định nghĩa, đặc thù để lập được tỉ lệ thức.

1TN

Thông hiểu:

Sử dụng đặc điểm của tỉ lệ thành phần thức để thống kê giám sát các phép tính đối kháng giản.

1TN

2TL

Vận dụng:

Vận dụng đặc điểm của tỉ trọng thứcđể thống kê giám sát các phép tính phức tạp.

1TL

Vận dụng cao:

Chứng minh đẳng thức phụ thuộc tính hóa học của tỉ trọng thức cùng dãy tỉ số bởi nhau.

1TL

Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận. Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch

Nhận biết:

- phân biệt hai đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch.

- chỉ ra được thông số tỉ lệ khi biết công thức.

2TN

Vận dụng:

Vận dụng được đặc thù của đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch để tìm quý giá của một đại lượng với toán phân tách tỉ lệ.

1TL

2

Biểu thức đại số với đa thức một biến

Biểu thức đại số. Đa thức một biến

Nhận biết:

Nhận biết biểu thức số với biểu thức đại số.

1TN

Phép cộng, phép trừ, phép nhân nhiều thức một biến

Nhận biết:

- nhận thấy được tư tưởng đa thức một biến.

- nhận ra bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự vì chưng của một đa thức.

- phân biệt nghiệm của một đa thức.

1TN

Thông hiểu:

- Thu gọn và sắp xếp đa thức.

- Thực hiện tính toán phép cộng, phép trừ, phép nhân đa thức vào tính toán.

- Tính cực hiếm của một đa thức khi biết giá trị của biến.

- tìm kiếm nghiệm của nhiều thức tổng, hiệu.

2TN

2TL

3

Quan hệ giữa những yếu tố trong một tam giác

Quan hệ thân góc cùng cạnh đối diện trong một tam giác

Nhận biết:

Nhận biết hai định lý về cạnh với góc đối lập trong tam giác.

1TN

Quan hệ giữa mặt đường vuông góc và con đường xiên

Nhận biết:

- nhận thấy khái niệm mặt đường vuông góc và con đường xiên, khoảng cách từ một điểm đến chọn lựa một mặt đường thẳng.

- nhận ra quan hệ giữa mặt đường vuông góc và mặt đường xiên.

1TN

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

Thông hiểu:

- search độ nhiều năm 3 cạnh bất cứ có chế tạo thành tam giác tuyệt không.

- kiếm tìm độ lâu năm một cạnh khi biết độ dài hai cạnh sót lại và những dữ khiếu nại kèm theo.

1TN

Sự đồng quy của tía đường trung tuyến trong một tam giác

Nhận biết:

Nhận biết được đường đường trung tuyến đường trong tam giác và sự đồng quy của những đường thẳng đó.

1TN

Thông hiểu:

Dựa vào đặc thù trọng trọng tâm tam giác, tính chất đường trung tính nhằm tìm các tỉ lệ, minh chứng các cạnh bằng nhau.

1TL

Vận dụng:

- Áp dụng đặc điểm đường trung tuyến, quan hệ tình dục giữa bố cạnh của một tam giác để chứng tỏ đẳng thức, bất đẳng thức.

- Tính những tỉ số của những cạnh phụ thuộc tính hóa học đường trung tuyến.

1TL

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi giữa kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan liêu (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương pháp đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. Thay tỉ số 1,25 : 3,45 bằng tỉ số giữa những số nguyên ta được

A. 12,5 : 34,5;

B. 29 : 65;

C. 25 : 69;

D. 1 : 3.

Câu 2. Biết 7x = 4y cùng y – x = 24. Lúc đó, giá trị của x, y là

A. X = −56, y = −32;

B. X = 32, y = 56;

C. X = 56, y = 32;

D. X = 56, y = −32.

Câu 3. Biết y tỉ trọng thuận cùng với x theo thông số tỉ lệ k = 2. Khi x = –3 thì giá trị của y bằng bao nhiêu?

A. –6;

B. 0;

C. –9;

D. –1.

Câu 4. mang đến x với y là nhì đại lượng tỉ trọng nghịch với nhau cùng khi x = –12 thì y = 8. Khi x = 3 thì y bằng:

A. –32;

B. 32;

C. –2;

D. 2.

Câu 5. Biểu thức đại số biểu thị “Bình phương của tổng của hai số x với y” là

A. X2 – y2;

B. X + y;

C. X2 + y2;

D. (x + y)2.

Câu 6. hệ số tự bởi của đa thức M = 8x2 – 4x + 3 – x5 là

A. 1;

B. 4;

C. 3;

D. 5.

Câu 7. Cho hai nhiều thức P(x) = 6x3 − 3x2 − 2x + 4 cùng G(x) = 5x2 − 7x + 9. Quý giá P(x) − G(x) bằng

A. X2 − 9x +13;

B. 6x3 − 8x2 + 5x −5;

C. X3 − 8x2 + 5x −5;

D. 5x3 − 8x2 + 5x +13.

Câu 8.Kết quả của phép nhân (5x − 2)(2x + 1) là đa thức nào trong số đa thức sau?

A. 10x2 − 3x − 2;

B. 10x2 − x + 4;

C. 10x2 + x − 2;

D. 10x2 − x − 2.

Câu 9. mang đến tam giác MNP có: N^=65°; = P^=55°; . Khẳng định nào sau đó là đúng ?

A. MP MN;

D. Cảm thấy không được dữ khiếu nại so sánh.

Câu 10. mang đến tam giác MNP có: MN MN;

D. MN = MP.

Câu 11. Bộ bố độ lâu năm đoạn trực tiếp nào tiếp sau đây không thể sản xuất thành một tam giác?

A. 15cm; 25cm; 10cm;

B. 5cm; 4cm; 6cm;

C. 15cm; 18cm; 20cm;

D. 11cm; 9cm; 7cm.

Câu 12. mang đến G là giữa trung tâm tam giác MNP bao gồm trung con đường MK. Xác định nào sau đây là đúng?

A. MGMK=13 ;

B. GKMK=13 ;

C. MGGK=3 ;

D. GKMG=23.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)Tìm số hữu tỉ x trong số tỉ lệ thức sau:

a) 56: x = trăng tròn : 3;

b) 9x-19=53;

c) x+114-x=23.

Bài 2. (1,0 điểm)Một xe hơi đi từ bỏ A thời gian 8 giờ. Đến 9 giờ một xe hơi khác cũng đi xe trường đoản cú A. Xe thứ nhất đến B lúc 2 giờ chiều. Xe vật dụng hai mang đến B sớm hơn xe trước tiên nửa giờ. Tính vận tốc mỗi xe cộ biết rằng gia tốc xe thứ hai to hơn vận tốc xe đầu tiên là trăng tròn km/h.

Bài 3. (2,0 điểm) mang đến hai nhiều thức: P(x) = x3 – 2x2 + x – 2;

Q(x) = 2x3 – 4x2 + 3x – 6.a) Tính P(x) – Q(x).b) chứng minh rằng x = 2 là nghiệm của tất cả hai nhiều thức P(x) và Q(x).

Bài 4. (2,0 điểm)Cho tam giác ABC tất cả D là trung điểm của AC. Bên trên đoạn BD rước điểm E thế nào cho BE = 2ED. Điểm F thuộc tia đối của tia DE sao BF = 2BE. điện thoại tư vấn K là trung điểm của CF và G là giao điểm của EK và AC.

a) minh chứng G là trọng tâm tam giác EFC.

b) Tính những tỉ số GEGK;GCDC.

Bài 5. (0,5 điểm) Cho tỉ trọng thức ab=cd. Chứng minh rằng a-2bb=c-2dd.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi giữa kì 2 - liên kết tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan liêu (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào giải pháp đúng duy nhất trong mỗi câu bên dưới đây:

Câu 1. Cặp tỉ số nào tiếp sau đây lập thành tỉ lệ thành phần thức?

A. 38:52 cùng 35:43 ;

B. 47:29 và 13:72 ;

C. 234:512 và 75:245;

D. 1,2 : 2,4 cùng 4 : 10.

Câu 2. Biểu thức nào dưới đây là đúng?

A. X4=y7=3x+4y40;

B. X4=y5=2x-4y12;

C. X5=y7=x+3y28;

D. X5=y6=x+y10.

Câu 3. cho biết thêm x với y là nhị đại lượng tỉ trọng thuận, lúc x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là

A. 3;

B. 75;

C. 13;

D. 10.

Câu 4. cho biết thêm hai đại lượng x với y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = −3 thì y = 8. Thông số tỉ lệ là

A. −3;

B. 8;

C. 24;

D. −24.

Câu 5.Trong những biểu thức sau, biểu thức như thế nào là đơn thức?

A. 3x2yz +2.

B. 3xy3z ;

C. 4x2 – 2x;

D. Xy – 7.

Câu 6. x = 43là nghiệm của đa thức nào trong những đa thức sau đây?

A. 3x – 4;

B. 3x + 4;

C. 4x – 3;

D. 4x + 3.

Câu 7. Kết quả của phép tính (5x3 + 2x + 1) + (3x2 – 4x +1) là

A. 5x3+ 3x2 – 2x + 2;

B. 5x3– 3x2 – 2x + 2;

C. 5x3+ 3x2 + 2x + 2;

D. 5x3– 3x2 – 2x +2.

Câu 8. Tính (x – 1).(2x2 – x + 3) = ?

A. X3 + 2x2 + 4x – 3;

B. –x3 – 2x2 + 2x + 3;

C. X3 – 2x2 + 4x – 3;

D. X3 + 2x2 – 4x – 3.

Câu 9. Cho tam giác ABC có BC A^C^;

B. A^B^;

C. C^B^;

D. B^C^.

Câu 10. vào tam giác ABC có độ cao AH. Xác định nào sau đây là đúng?

A. Nếu bảo hành 13 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy;

B. Điểm đồng quy của bố đường trung tuyến phương pháp mỗi đỉnh của tam giác một khoảng chừng bằng 25 độ dài đường trung tuyến trải qua đỉnh ấy;

C. Điểm đồng quy của tía đường trung tuyến phương pháp mỗi đỉnh của tam giác một khoảng chừng bằng 23 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy;

D. Điểm đồng quy của bố đường trung tuyến bí quyết mỗi đỉnh của tam giác một khoảng chừng bằng 27độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) tra cứu số hữu tỉ x trong những tỉ lệ thức sau:

a) 3,515=-2x;

b) -15:125=-27:x;

c) x212=493.

Bài 2. (1,0 điểm) cha lớp gia nhập trồng cây trong vườn trường: x5=215 số cây xanh được của lớp 7A bằng x5=215 số cây cối được của lớp 7B và bằng x5=215 số cây xanh được của lớp 7C. Biết số cây cối được của lớp 7C nhiều hơn thế nữa số cây cỏ được của lớp 7A là 28 cây, tính số cây cối được của mỗi lớp?

Bài 3. (2,0 điểm) mang lại hai nhiều thức: f(x) = x2 – 2x – 5x5 + 7x3 + 12;

g(x) = x3 – 4x4 + 7x2 + 8x – 9.

a) sắp xếp những đa thức theo luỹ thừa bớt của biến.

b) Tính f(x) + g(x); f(x) – g(x).

Bài 4. (2,0 điểm) mang đến tam giác ABC. Bên trên cạnh BC đem điểm G làm thế nào cho BG = 2GC. Vẽ điểm D làm sao cho C là trung điểm của AD. Hotline E là trung điểm của BD. Triệu chứng minh:

a) bố điểm A, G, E trực tiếp hàng.

b) Đường thẳng DG đi qua trung điểm của AB.

Bài 5. (0,5 điểm) Tìm a,b,c biết: 12a=23b=34cvà a –b =15.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi thân kì 2 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan (2,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào giải pháp đúng duy nhất trong những câu bên dưới đây:

Câu 1. Cho 5125=□-100. Số vào ô trống để được tỉ lệ thức đúng là

A. 4;

B. −4;

C. 2;

D. 8.

Câu 2. Cho x3=y6 và 4x – y = 42. Khi đó, cực hiếm của x, y là

A. X = 21, y = 42;

B. X = 42, y = 21;

C. X = −21, y = −42;

D. X = −42, y = −21.

Câu 3. trong số biểu thức sau, biểu thức như thế nào là đối kháng thức?

A. 2x – 5;

B. 15x2– x;

C. 2x2yz2;

D. –10x + 15y.

Câu 4. Hạng tử tự do thoải mái của biểu thức K(x) = x5 – 4x3 + 2x – 7 là:

A. 2

B. –4;

C. 3;

D. –7.

Câu 5. tác dụng của phép nhân (3x2+ 1)(2x – 5) là nhiều thức nào trong những đa thức sau?

A. 6x3 + 10x2 − 2x − 5;

B. 6x3 + 10x2 − 2x + 5;

C. 6x3 – 10x2 +2x − 5;

D. 6x3 – 4x2 +2x + 5.

Câu 6. Cho hình vuông vắn ABCD, xác minh nào sau đó là sai ?

A. Đỉnh B cách đều nhị điểm A với C;

B. Đỉnh D biện pháp đều nhì điểm A và C;

C. Đỉnh A bí quyết đều nhị điểm C với B;

D. Đỉnh C phương pháp đều nhì điểm D và B.

Câu 7. cho tam giác ABC vuông trên A. Trên cạnh AB rước điểm D nằm trong lòng A và B (D ko trùng với những đỉnh của tam giác ABC). Chọn giải đáp đúng nhất.

A. DC > AC > BC;

B. BC > AC > CD;

C. AC > CD > BC;

D. AC 253 : x = 2 : 9;

b) 0,5 : 2 = 3 : (2x + 7);

c) 12x-5 = 67.

Bài 2. (1,0 điểm) tía bạn An, Hồng với Liên hái được 75 nhành hoa để tô điểm trại của lớp. Số hoa của An, Hồng và Liên hái được tỉ trọng với các số 4, 5, 6. Tính số hoa mà mỗi bạn đã hái được?

Bài 3. (3,0 điểm) mang đến đa thức: M(x) = 6x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – 2x3 – x4 + 1 – 4x3.

a) Thu gọn, sắp đến xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa sút của biến.

b) mang đến đa thức N(x) = – 5x4 + x3 + 3x2 – 3. Tính M(x) + N(x); M(x) – N(x).

c) minh chứng rằng nhiều thức M(x) không có nghiệm.

Bài 4. (2,0 điểm) cho tam giác ABC đều sở hữu ba đường trung con đường AD, BE, CF cắt nhau tại G. Triệu chứng minh:

Dưới đây là bài viết về: Đề thi thân học kì 2 Toán 7 năm 2023 - 2024 tất cả đáp án thuộc với sẽ là đề cưng cửng ôn tập giúp những em sẵn sàng sẵn sàng khi làm bài thi trực tiếp, mời các bạn theo dõi.


1. Đề cương ôn thi thân học kì 2 Toán 7 năm 2023 – 2024:

I. Đại số:

– tỉ lệ thành phần thức và dãy tỉ số bằng nhau: tỉ trọng thức là 1 trong những quan hệ giữa các số, trong những số đó hai số được đối chiếu với nhau. Tỉ số là hiệu quả của phép phân tách giữa nhì số. Trường hợp tỉ lệ thức giữa hai bộ số là bằng nhau, có nghĩa là hai tỉ số của chúng cũng bởi nhau, ta tất cả quan hệ “tỉ lệ thức cùng dãy tỉ số bằng nhau”.

– Giải toán về đại lượng tỉ lệ: Đây là các loại toán liên quan đến việc giải quyết và xử lý các vụ việc liên quan đến tỉ lệ giữa những đại lượng. Ví dụ, hoàn toàn có thể yêu cầu tính tỉ lệ giữa các đại lượng khác nhau, tìm giá trị của một đại lượng dựa vào tỉ lệ của những đại lượng khác, hay giải quyết và xử lý các việc về tỉ trọng phần trăm, tỉ lệ lếu hợp, tỉ lệ tăng/giảm, và các loại bài toán khác.

II. Hình học:

– quan hệ giữa con đường vuông góc và mặt đường xiên: Đường vuông góc là một đường gồm góc giữa nó và một mặt đường khác là 90 độ. Đường xiên là mặt đường nối nhị điểm không nằm trên thuộc một mặt đường thẳng vào một hình học nào đó. Quan hệ giữa mặt đường vuông góc và con đường xiên là lúc một con đường xiên cắt qua một đường vuông góc, nó sẽ tạo thành nhì góc vuông bằng nhau.

– những đường đồng quy của tam giác: Đường đồng quy của tam giác là những đường đi qua những đỉnh của tam giác mà khi nối những đỉnh của tam giác với các điểm giảm này thì các đoạn thẳng này đồng quy, tức là cắt nhau tại một điểm nhất hoặc chạm vào một điểm duy nhất trên cung của con đường đồng quy. Các đường đồng quy của tam giác bao hàm đường cao, mặt đường trung trực, đường phân giác, con đường trung bình, và con đường đồng quy của trực tâm.

– Giải câu hỏi có câu chữ hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tế liên quan mang lại hình học:


+ ví dụ về vấn đề hình học có áp dụng thực tiễn là việc về tính diện tích s của một khu đất hoặc một diện tích s bất kỳ, dựa trên những thông tin hình học như độ dài, phạm vi của khu vực đất, hoặc các kích cỡ của các đối tượng người tiêu dùng trong không khí thực tế.

+ Ví dụ, giả sử bạn cần tính diện tích của một khu đất nền hình chữ nhật để hiểu được con số vật liệu quan trọng để gây ra trên đó. Bạn có thể sử dụng kiến thức và kỹ năng về hình học để giám sát diện tích của khu đất nền đó, trong số ấy chiều dài cùng chiều rộng của khu đất nền sẽ là đại lượng được áp dụng trong bài toán. Bạn có thể áp dụng công thức tính diện tích s của hình chữ nhật là diện tích s = Chiều dài x Chiều rộng để giải quyết bài toán này.

+ Ví dụ rõ ràng về việc vận dụng xử lý vấn đề thực tế liên quan mang lại hình học có thể là trong nghành nghề kiến trúc. đưa sử các bạn đang xây cất một dự án công trình xây dựng với cần đo lường lượng đồ vật liệu cần thiết để kiến tạo một quy mô của công trình đó. Chúng ta có thể sử dụng kiến thức và kỹ năng về hình học để đo lường và thống kê các thông số như diện tích sàn, diện tích tường, độ cao của công trình, v.v.

Ngoài ra, còn nhiều việc hình học tập khác có thể được áp dụng vào những vấn đề trong thực tiễn như tính diện tích của một vườn cửa trồng cây, tính thể tích của một hộp, tính độ dài của con đường ống nước, tính tỷ lệ các thành phần trong một láo lếu hợp, v.v. Vấn đề vận dụng giải quyết và xử lý các vấn đề trong thực tế liên quan mang lại hình học hoàn toàn có thể giúp giải quyết các vấn đề thực tiễn trong nhiều lĩnh vực như loài kiến trúc, xây dựng, địa lý, công nghệ, kỹ thuật môi trường, v.v.

2. Đề thi thân học kì 2 Toán 7 năm 2023 – 2024 bao gồm đáp án:

2.1. Đề thi: 

PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương pháp đúng duy nhất trong những câu bên dưới đây:

Câu 1. Thay tỉ số 1,25 : 3,45 bằng tỉ số giữa những số nguyên ta được

A. 12,5 : 34,5; B. 29 : 65; C. 25 : 69; D. 1 : 3.

Câu 2. Biết y tỉ lệ thành phần thuận với x theo thông số tỉ lệ k = 2. Lúc x = –3 thì quý hiếm của y bằng bao nhiêu?

A. –6; B. 0; C. –9; D. –1.

Câu 3. Cho x cùng y là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch với nhau và khi x = –12 thì y = 8. Lúc x = 3 thì y bằng

A. –32; B. 32; C. –2; D. 2.


Câu 4. Cho hình mẫu vẽ sau:

Số đo x là

A. 18°; B. 72°; C. 36°; D. Không xác định được.

Câu 5. Hai tam giác đều nhau là

A. Hai tam giác có tía cặp cạnh tương xứng bằng nhau; B. Nhì tam giác có cha cặp góc khớp ứng bằng nhau; C. Nhị tam giác có bố cặp cạnh, ba cặp góc tương ứng bằng nhau; D. Nhì tam giác bao gồm hai cạnh bởi nhau.

Câu 6. Một tam giác cân gồm góc sinh hoạt đáy bởi 40° thì số đo góc làm việc đỉnh là

A. 50°; B. 40°; C. 140°; D. 100°.

Câu 7. Cho tam giác MNP có: MN B. MN = MP; C. MD > MN; D. MD B. Giao điểm; C. Trọng tâm; D. Trung điểm.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)


*


*


c) 

*

Bài 2. (2,0 điểm)

a. Tìm nhì số a, b hiểu được 2a = 5b với 3a + 4b = 46

b. Tìm ba số a, b, c biết rằng a : b : c = 2 : 4 : 5 và a + b – c = 3

Bài 3. (1,5 điểm) Trong dịp quyên góp sách ủng hộ các bạn vùng cao, số sách mà ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được tỉ trọng với ba số 5; 6; 8. Tính số sách cả bố lớp sẽ quyên góp, biết số sách lớp 7C quyên góp nhiều hơn thế số sách của lớp 7A quyên góp là 24 quyển.

Bài 4. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC (AB

a. Bệnh minh: ΔAMB = ΔMCE

b. Từ A kẻ AH vuông góc với BC. Trên tia đối của tia HA đem điểm D sao cho HA = HD. Bệnh minh: CE = BD

c. Tam giác AMD là tam giác gì? bởi vì sao?

2.2. Đáp án:

I. Trắc nghiệm

1. C 2. A 3. A 4.B 5. C 6. D 7. D 8. D

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)


*

Vậy 

*


*

Vậy 

*


c. 

*

3(x + 11) = 2(14 – x)

3x + 33 = 28 – 2x

3x + 2x = 28 – 33

5x = –5

x = –1

Vậy x = –1.

Bài 2. (1,5 điểm)


a) Ta có: 2a = 5b

*

Lại có: 

*

*

=> 3a = 2. 15 = 30 => a = 10

4b = 2. 8 = 16 => b = 4.

b) a : b : c = 2 : 4 : 5

*

=> a = 2. 3 = 6

b = 4. 3 = 12

c = 5. 3 = 15

Bài 3. (1,5 điểm)

Gọi số sách 3 lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được là x, y, z (quyển) (

*
)

Vì số sách mà bố lớp 7A,7B,7C quyên góp được tỉ lệ với cha số 5;6;8 nên 

*

Mà số sách lớp 7C quyên góp nhiều hơn nữa số sách của lớp 7A quyên góp là 24 quyển bắt buộc z – x = 24

Áp dụng đặc điểm của dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy số sách 3 lớp 7A,7B,7C quyên góp được lần lượt là 40 quyển; 48 quyển cùng 64 quyển.

Bài 4. (3,0 điểm)

a. Xét tam giác ABM với tam giác MEC có:


BM = MC (M là trung điểm BC)

*
(đối đỉnh)

AM = ME (gt)

=> ΔAMB = ΔMCE (c – g – c)

b. Xét tam giác ABH vuông trên H và tam giác BHD vuông tại H có:

BH là cạnh chung

AH = DH (gt)

=> ΔABH = ΔBDH

=> AB = BD (1)

Ta lại có: ΔAMB = ΔMCE (cmt) => AB = CE (2)

Từ (1) với (2) suy ra CE = BD

c. Từ bỏ câu b ta dễ dàng suy ra MA = MD

Vậy tam giác AMD là tam giác cân tại M.

3. Ma trận đề thi giữa học kì 2 Toán 7 năm 2023 – 2024 có đáp án:

Ma trận đề thi giữa kì 2 Toán 7

TT Chủ đề Nội dung/Đơn vị con kiến thức Mức độ tiến công giá Tổng % điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1 Tỉ lệ thức với đại lượng tỉ lệ (12 tiết) 1. Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bởi nhau 6

(1,5đ)

1

(1đ)

25
2. Giải toán về đại lượng tỉ lệ 2

(2đ)

20
2

Quan hệ giữa những yếu tố trong một tam giác

(13 tiết)

1. Quan hệ giữa mặt đường vuông góc và mặt đường xiên. Những đường đồng quy của tam giác.

Xem thêm: 10+ mẫu tóm tắt người lái đò sông đà hay, ngắn nhất (10 mẫu)

6

(1,5đ)

1

(2đ)

35

2. Giải việc có câu chữ hình học với vận dụng xử lý vấn đề thực tiễn liên quan mang lại hình học. 1