liên từ là gì

1. Khái niệm liên từ

Liên kể từ nhập giờ đồng hồ anh là kể từ vựng được dùng nhằm links 2 kể từ, cụm kể từ hoặc mệnh đề lại cùng nhau.

Bạn đang xem: liên từ là gì

2. Các loại liên từ

a) Liên kể từ phối kết hợp (Coordinating Conjunctions)

Liên kể từ phối kết hợp được dùng nhằm liên kết nhị (hoặc nhiều hơn) đơn vị chức năng kể từ tương tự nhau (ví dụ: liên kết 2 kể từ vựng, 2 cụm kể từ hoặc 2 mệnh đề nhập câu)

Mẹo hùn ghi nhớ những liên kể từ kết hợp: FANBOYS (F – for, A – and, N – nor, B – but, O – or, Y – yet, S – so)

Liên kể từ kết hợp Ví dụ

– FOR:

Giải mến nguyên do hoặc mục tiêu (dùng tương tự because)

Lưu ý: Khi sinh hoạt như 1 liên kể từ, for chỉ đứng ở đằm thắm câu, sau for cần dùng một mệnh đề và trước for cần với vết phẩy (,)

– Câu ví dụ: I tự morning exercise every day, for I want lớn keep fit.

– AND:

Thêm / bổ sung cập nhật một loại vào một trong những loại khác

– Câu ví dụ: I tự morning exercise every day lớn keep fit and relax.

– NOR:

Dùng nhằm bổ sung cập nhật một ý phủ tấp tểnh nhập ý phủ tấp tểnh và đã được nêu trước cơ.

– Câu ví dụ: I don’t lượt thích listening lớn music nor playing sports. I’m just keen on reading.

– BUT:

Dùng nhằm trình diễn miêu tả sự trái lập, ngược nghĩa

– Câu ví dụ: He works quickly but accurately.

– OR:

Dùng nhằm trình diễn thêm 1 lựa lựa chọn không giống.

– Câu ví dụ: You can play games or watch TV.

– YET:

Dùng nhằm ra mắt một ý ngược lại đối với ý trước cơ (tương tự động but)

– Câu ví dụ: I took a book with u on my holiday, yet I didn’t read a single page.

– SO:

Dùng nhằm nói tới một thành phẩm hoặc một tác động của hành động/sự việc được nói tới trước cơ.

– Câu ví dụ: I’ve started dating one soccer player, sánh now I can watch the game each week.

Nguyên tắc sử dụng vết phẩy với liên kể từ kết hợp

– Nguyên tắc 1:
 • Nếu liên kể từ phối kết hợp được dùng làm links 2 mệnh đề song lập (mệnh đề rất có thể đứng riêng rẽ như 1 câu) thì đằm thắm nhị mệnh đề cần dùng vết phẩy

* Câu ví dụ: I took a book with u on my holiday, yet I didn’t read a single page. (I took a book with u on my holiday và I didn’t read a single page là mệnh đề song lập nên cần với vết phẩy)

– Nguyên tắc 2:
 •  Nếu liên kể từ được dùng làm liên kết 2 cụm kể từ (câu ko trả chỉnh) hoặc kể từ (ví dụ nhập list liệt kê) thì ko nên dùng vết phẩy (,).

* Câu ví dụ: I tự morning exercise every day lớn keep fit and relax. (keep fit và relax ko cần mệnh đề song lập nên ko cần với vết phẩy)

– Nguyên tắc 3:
 • Khi liệt kê kể từ 3 đơn vị chức năng trở lên trên, tao sử dụng vết phẩy ở Một trong những đơn vị chức năng trước; với đơn vị chức năng sau cùng tao rất có thể sử dụng hoặc ko sử dụng vết phẩy tuy nhiên sử dụng “and”

* Câu ví dụ: Many fruits are good for your eyes, such as carrots, oranges, tomatoes and mango

b) Liên kể từ đối sánh tương quan (Correlative Conjunctions)

Liên kể từ đối sánh tương quan được dùng nhằm liên kết 2 đơn vị chức năng kể từ cùng nhau và luôn luôn lên đường trở thành cặp ko thể tách rời.

Lưu ý: Trong cấu hình với neither…nor và either…or, động kể từ phân chia theo đòi công ty ngữ sớm nhất còn nhập cấu hình với both…and và not only …but also, động kể từ phân chia theo đòi công ty ngữ kép (là cả hai danh từ xưa cơ.)

Liên kể từ tương quan Ví dụ

– EITHER … OR

Dùng nhằm trình diễn miêu tả sự lựa chọn: hoặc là tính năng này, hoặc là khuôn mẫu cơ.

– Câu ví dụ: I want either the pizza or the sandwich.

– NEITHER … NOR

Dùng nhằm trình diễn miêu tả phủ tấp tểnh kép: ko tính năng này cũng ko khuôn mẫu cơ.

– Câu ví dụ: I want neither the pizza nor the sandwich. I’ll just need some biscuits.

– BOTH … AND

Dùng nhằm trình diễn miêu tả lựa lựa chọn kép: cả tính năng này lộn cả khuôn mẫu cơ.

– Câu ví dụ: I want both the pizza and the sandwich. I’m very hungry now.

– NOT ONLY … BUT ALSO

Dùng nhằm trình diễn miêu tả lựa lựa chọn kép: không chỉ tính năng này mặc cả khuôn mẫu kia

– Câu ví dụ: I’ll eat them both not only the pizza but also the sandwich

– WHETHER … OR

Dùng nhằm trình diễn miêu tả nghi hoặc vấn đằm thắm 2 đối tượng: liệu tính năng này hoặc khuôn mẫu cơ.

– Câu ví dụ: I didn’t know whether you’d want the pizza or the sandwich, sánh I got you both.

– AS …AS

Dùng nhằm đối chiếu ngang bằng: bởi vì, như

– Câu ví dụ: Bowling isn’t as fun as soccer.

– SUCH… THAT / SO … THAT

Dùng nhằm trình diễn miêu tả mối quan hệ nhân – quả: quá cho tới nỗi mà

– Câu ví dụ: The boy has such a good voice that he can easily capture everyone’s attention.

– Câu ví dụ: His voice is sánh good that he can easily capture everyone’s attention.

– SCARCELY … WHEN / NO SOONER … THAN

Dùng nhằm trình diễn miêu tả mối quan hệ thời gian: ngay lập tức khi

– Câu ví dụ: I had scarcely walked in the door when I got the điện thoại tư vấn and had lớn run rẩy right lớn my office.

– RATHER … THAN

Dùng nhằm trình diễn miêu tả lựa chọn: rộng lớn là, thay cho vì

– Câu ví dụ: She’d rather play the drums than vãn sing.

c) Liên kể từ dựa vào (Subordinating Conjunctions)

Liên kể từ dựa vào được dùng nhằm chính thức mệnh đề dựa vào, kết nối mệnh đề này nhập mệnh đề chủ yếu nhập câu.

Mệnh đề dựa vào rất có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chủ yếu tuy nhiên cần luôn luôn được chính thức bởi vì liên kể từ dựa vào.

Liên kể từ phụ thuộc Ví dụ

– AFTER / BEFORE

Dùng nhằm trình diễn miêu tả thời hạn, một việc xẩy ra sau/trước một việc không giống – sau / trước khi

– Câu ví dụ: He watches TV after he finishes his work.

– ALTHOUGH / THOUGH / EVEN THOUGH

Dùng nhằm biểu thị nhị hành vi trái khoáy ngược nhau về mặt mày logic – khoác dù

Lưu ý: Although / though / even though sử dụng với mệnh đề, ngoại giả còn rất có thể sử dụng despite và in spite of + phrase, despite the fact that và in spite of the fact that + clause nhằm mô tả ý tương đương

– Câu ví dụ: Although he is very old, he goes jogging every morning.

– AS

Dùng nhằm trình diễn miêu tả nhị hành vi nằm trong xẩy ra – khi; hoặc trình diễn miêu tả nguyên vẹn nhân – bởi vì vì

– Câu ví dụ: As this is the first time you are here, let u take you around

– AS LONG AS

Dùng nhằm trình diễn miêu tả ĐK –chừng nào là tuy nhiên, miễn là

Xem thêm: em cháu chú tùng trông xe là ai

– Câu ví dụ: I don’t care who you are, where you’re from, don’t care what you did as long as you love me

– AS SOON AS

Dùng nhằm trình diễn miêu tả mối quan hệ thời hạn – ngay trong lúc mà

– Câu ví dụ: As soon as the teacher arrived, they started their lesson.

– BECAUSE / SINCE

Dùng nhằm trình diễn miêu tả nguyên vẹn nhân, nguyên do – bởi vì vì

Lưu ý: Because / since sử dụng với mệnh đề, ngoại giả rất có thể sử dụng because of / due lớn + phrase nhằm mô tả ý tương tự.

– Câu ví dụ: I didn’t go lớn school today because it rained sánh heavily.

– EVEN IF

Dùng nhằm trình diễn miêu tả ĐK giả thiết mạnh –kể cả khi

– Câu ví dụ: Even if the sky is falling down, you’ll be my only

– IF / UNLESS

Dùng nhằm trình diễn miêu tả ĐK – nếu như / nếu như không

– Câu ví dụ: The crop will die unless it rains soon.

– ONCE

Dùng nhằm trình diễn miêu tả buộc ràng về thời hạn – một khi

– Câu ví dụ: Once you’ve tried it, you cannot stop.

– NOW THAT

Dùng nhằm trình diễn miêu tả mối quan hệ nhân trái khoáy theo đòi thời hạn – vì như thế giờ đây

– Câu ví dụ: Baby, now that I’ve found you, I won’t let you go.

– SO THAT / IN ORDER THAT

Dùng nhằm trình diễn miêu tả mục tiêu – để

– Câu ví dụ: We left early sánh that we wouldn’t be caught in the traffic jam.

– UNTIL

Dùng nhằm trình diễn miêu tả mối quan hệ thời hạn, thông thường sử dụng với câu phủ tấp tểnh – cho tới khi

– Câu ví dụ: He didn’t come trang chính until 2.00 a.m. yesterday.

– WHEN

Dùng nhằm trình diễn miêu tả mối quan hệ thời hạn – khi

– Câu ví dụ: When she cries, I just can’t think!

– WHERE

Dùng nhằm trình diễn miêu tả mối quan hệ về vị trí – nơi

– Câu ví dụ: I come back lớn where I was born.

– WHILE

Dùng nhằm trình diễn miêu tả mối quan hệ thời hạn – nhập khi; hoặc sự ngược nghĩa đằm thắm 2 mệnh đề – tuy nhiên (= WHEREAS)

– Câu ví dụ: I was washing the dishes while my sister was cleaning the floor.

-IN CASE / IN THE EVENT THAT

Dùng nhằm trình diễn miêu tả giả thiết về một hành vi rất có thể xẩy ra nhập sau này – nhập tình huống, chống khi.

– Câu ví dụ: In case it will rain, please take an umbrella when you go out.

Nguyên tắc sử dụng vết phẩy với liên kể từ phụ thuộc

Nếu mệnh đề dựa vào đứng trước mệnh đề song lập thì đằm thắm nhị mệnh đề cần dùng vết phẩy.

Tuy nhiên khi mệnh đề song lập đứng trước thì ko cần phải có vết phẩy đằm thắm nhị mệnh đề

3. Bài tập

Chọn đáp án đích nhất điền nhập khu vực rỗng ở từng câu sau.

 1. He got wet_______ he forgot his umbrella.
 2. because of B. because C. but D. and
 3. He stops working _______ heavy raining.
 4. in spite of B. although C. despite D. because of
 5. They have a lot of difficulties in their life _______ their poverty.
 6. in spite of B. although C. because D. because of
 7. Tom wakes his parents up_______ playing the guitar very softly.
 8. because B. in spite of C. because of D. although
 9. Nobody could hear her_______ she spoke too quietly.
 10. although B. because C. because of D. in spite of

4. Đáp án

1B 2 chiều 3 chiều 4B 5B

Đăng ký đánh giá trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh

Liên kể từ là một trong trong mỗi nguyên tố cần thiết hùn câu văn của doanh nghiệp với sự links .Đây là những kiến thức và kỹ năng trước tiên nhằm chúng ta kiến thiết vững chãi khả năng Writing nhập giờ đồng hồ Anh.

Qua những ví dụ giản dị và đơn giản sau, ACET kỳ vọng tiếp tục giúp đỡ bạn hiểu, bổ sung cập nhật thêm thắt kiến thức và kỹ năng liên kể từ.

Mặc mặc dù kiến thức và kỹ năng về liên kể từ ko khó khăn tuy nhiên dễ dàng khiến cho chúng ta lầm lẫn, khó khăn ghi nhớ . Nhưng bạn phải cầm chắc hẳn những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng mới nhất rất có thể chính thức học tập cao hơn nữa như luyện thi đua IELTS, Anh ngữ học tập thuật.

Vì thế, chúng ta có thể ĐK khóa đào tạo, ưu đãi tương thích mang lại những người dân mới nhất chính thức học tập giờ đồng hồ Anh bên trên ACET

Link ĐK kiểm tra: https://searlearbitration.org/ae-c

Chương trình học tập Anh ngữ học tập thuật – luyện thi đua IELTS của ACET:

1. Anh ngữ học tập thuật (Academic English)

Chương trình Anh ngữ Học thuật (Academic English – giờ đồng hồ Anh du học tập và dự bị đại học) nhằm mục tiêu chuẩn bị mang lại học tập viên nền tảng giờ đồng hồ Anh và khả năng tiếp thu kiến thức bên trên môi trường thiên nhiên ĐH. 

Ngoài rèn luyện thuần thục 4 khả năng quan trọng nhập IELTS, học tập viên còn được nâng lên kĩ năng tự động học tập, thuyết trình, suy nghĩ phản biện, nghe giảng, chú thích, gọi tài luyện, ghi chép luận và báo cáo…

Chương trình Anh ngữ học tập thuật bên trên ACET ko phía chúng ta theo đòi lối học tập công cụ, luyện đề khuôn mẫu đã có sẵn trước một cơ hội phạm vi tuy nhiên là kiến thiết hành động tự nhiên, trình độ chuyên môn thiệt sự với giờ đồng hồ Anh. 

Bạn rất có thể áp dụng nhập môi trường thiên nhiên Đại học tập Quốc Tế và thâu tóm thời cơ nghề nghiệp và công việc toàn thế giới.

Tùy nhập Lever tiếp tục ngừng, học tập viên sẽ tiến hành liên thông nhập lịch trình Cao đẳng, Dự bị Đại học tập của UTS Insearch và thời cơ gửi tiếp nhập nhiều ngôi trường Đại học tập bên trên Úc. 

2. Tiếng Anh giành cho trung học cơ sở (First Steps)

Chương trình Anh ngữ First Step được design nói riêng mang lại học tập viên ở khoảng tuổi Trung học tập Cơ Sở (11-15 tuổi).

Học viên sẽ tiến hành kiến thiết nền tảng Anh ngữ Tổng quát lác và Anh ngữ Học thuật. Từ cơ, những các bạn sẽ dần dần hoàn mỹ 4 khả năng cần thiết là: Nghe – Viết – Đọc – Nói nhằm thi đua lấy chứng từ Anh ngữ quốc tế.

Đặc biệt, lịch trình First Step còn tồn tại khóa luyện thi đua IELTS sâu sát giành cho học tập viên ở giới hạn tuổi trung học cơ sở (IELTS for Teens). Các các bạn sẽ được chuẩn bị những khả năng giờ đồng hồ Anh cần thiết và kế hoạch thực hiện bài bác thi đua IELTS một cơ hội hiệu suất cao nhằm đạt thang điểm kể từ 6.5 – 7.5. 

Tại sao nên lựa chọn ACET?

 • 20 năm tay nghề huấn luyện độc quyền về Anh ngữ Học thuật theo đòi chi tiêu chuẩn chỉnh Úc
 • Giáo trình Anh ngữ học tập thuật độc quyền được design và update bởi vì Học viện Ngôn ngữ UTS Insearch – Trường ĐH Công nghệ Sydney
 • Trực nằm trong tổ chức triển khai dạy dỗ quốc tế IDP Education – mái ấm đồng chiếm hữu kỳ thi đua IELTS
 • 80% học tập viên đạt IELTS 6.0+ trở lên
 • Đội ngũ nghề giáo đạt chuẩn chỉnh quốc tế (TESOL, CELTA,…) với trình độ cao, nhiều tay nghề huấn luyện Anh ngữ và luyện thi đua IELTS
 • Cơ hội cảm nhận được học tập bổng và suốt thời gian gửi tiếp cho tới 63 ngôi trường ĐH số 1 Anh – Úc – Mỹ – New Zealand – Singapore

ACET – Australian Centre for Education and Training

Xem thêm: vinc là ai