nguyễn trãi là ai

Vụ sự không tương đồng thân thiện Nguyễn  Trãi và Lương Đăng-2 anh hùng phụ trách cứ Ủy ban Nhà nước về biên soạn thảo Lễ nhạc thời Hậu Lê được đời ni trình diễn giải theo đòi những cơ hội không giống nhau.

Bạn đang xem: nguyễn trãi là ai

Đầu tiên Cavenui lôi sử rời khỏi chép tiếp tục. ĐVSKTT-Bản kỷ- quyển XIX, tệp tin pdf tải về được kể từ trang viethoc, tìm kiếm Lương Đăng rời khỏi ngay lập tức những vấn đề cần thiết tìm  (loại cút 2 tin yêu tương quan cho tới ông Lương Đăng Quang)

Đinh Tỵ, Thiệu Bình năm loại tư (1437)

Sai Hành khiển Nguyễn Trãi và Lỗ cỗ Ty giám Lương Đăng đốc suất thực hiện loan giá bán, nhạc khí, dạy dỗ luyện nhạc múa

Hành khiển Nguyễn Trãi dưng bạn dạng vẽ khánh đá và tâu rằng

“Kể rời khỏi, đời loàn người sử dụng võ, thời bình chuộng văn. Nay thực sự khi nên thực hiện Lễ Nhạc. Song không tồn tại gốc thì ko thể tại vị, không tồn tại văn thì ko thể xuất hiện. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc.

Thần vâng chiếu biên soạn nhạc, không đủ can đảm ko dốc không còn tâm mức độ. Nhưng vì thế học tập thuật nông cạn, kiêng dè rằng trong tầm thanh luật , khó khăn được hợp lý. Xin hoàng thượng yêu thương nuôi muôn dân, nhằm vùng xã thôn không hề giờ đồng hồ oán thù hận buồn phàn nàn, như vậy mới nhất ko rơi rụng loại gốc của nhạc”.

Vua ca tụng ngợi và tiêu thụ. Sai thợ thuyền đá thị xã Giáp Sơn lấy đá ở núi Kinh Chủ nhằm thực hiện.

….

Tháng 5, Hành khiển Nguyễn Trãi tâu rằng:

“Mới rồi, bọn thần cùng theo với Lương Đăng hiệu quyết định nhã nhạc, tuy nhiên loài kiến giải của thần rất khác với Lương Đăng, thần nài trả lại việc làm được sai”.

Trước cơ Thái Tổ sai Nguyễn Trãi quyết định rời khỏi quy định nón áo, còn chưa kịp thực hành. Đến phía trên, Lương Đăng dưng sớ thư đại ý nói:

“Về lễ thì đem lễ đại triều và lễ thông thường triều. Tế trời, cáo miếu, ngày thánh tiết, ngày chủ yếu đám, thì thực hiện lễ đại triều, nhà vua khoác áo cổn, group nón miện, lên ngồi ngai vàng báu, trăm quan lại đều khoác triều phục group nón chầu. Còn những ngày mồng một, ngày rằm hằng mon thì hoàng thượng khoác áo bào vàng, group nón xung thiên, ngồi ngai vàng báu, trăm quan lại đều khoác công phục, group nón.

Lễ thông thường triều thì nhà vua khoác áo bào vàng, group nón xung thiên, ngồi sập vàng, trăm quan lại khoác thông thường phục cổ vo tròn, group nón tụt xuống đen ngòm. Về nhạc thì đem nhạc tế Giao, nhạc tế Miếu, nhạc tế Ngũ tự động, nhạc cứu giúp khi đem nhật thực, nguyệt thực, nhạc đại triều, nhạc thông thường triều, nhạc cửu tấu khi đại yến, nhạc người sử dụng nhập cung, ko thể người sử dụng đồng loạt được. Về lỗ cỗ đại giá bán, như xe cộ kiệu thì đem quốc lộ, tượng lộ, mã lộ, đem cửu long dư, thất long dư, đem cỗ liễn, đem phi liễn; về nghi hoặc trượng thì đem kim qua chuyện, phủ, việt, chàng, phướn, tinh nghịch kỳ, mao tiết, chương phiến, long ngũ phượng. Số ngựa đóng góp nhập xe cộ và số đội hình theo đòi hầu cũng đều phải có quy quyết định cả,thần ko thể chép không còn được”.

Thư ấy nhấc lên, vua sai Lương Đăng quyết định rời khỏi những quy định. Đăng nhân cơ nhấc lên quy định về nón áo và nhạc khí. Đại nhằm, quy định vì thế Đăng và Trãi quyết định rời khỏi phần nhiều không phù hợp nhau, những chổ bàn về con số, trọng lượng những nhạc khí có không ít điều ngược nhau, nhưng mà trình diễn cũng không giống nhau, vì vậy Trãi nài mất việc cơ.

….

Tháng 8

Trung quá Bùi Cầm Hổ tâu rằng:

“Bệ hạ đăng quang cho tới ni, hoặc thay cho thay đổi quy tắc cũ của Thái Tổ, như Lỗ cỗ ty đồng giám Lương Đăng,

Tiên đế cho rằng người tương đối nắm vững, dùng để làm Nội nhân phó chưởng, sau thấy hắn khúm núm, ko thể thân thiết được, tạo ra thực hiện văn group. Nay lại thấy hắn thực hiện quan lại nài hoàng thượng nghĩ về lại”.

….

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới nhất phỏng theo đòi quy định ở trong phòng Minh nhưng mà thực hiện.

Trước Đăng và Nguyễn Trãi tiếp tục vâng mệnh biên soạn quyết định nhã nhạc. Trong số đó, nhạc phía trên đem 8 loại thanh âm như: trống không keo dán giấy rộng lớn, khánh chùm, chuông chùm, bịa đặt những loại đàn nỗ lực, đàn Fe, sênh, quản ngại,thược, chúc ngữ, huân trì. Nhạc ở bên dưới năng lượng điện thì đem phương hưởng trọn treo, khống hầu.

….

Tháng 11

Ban tía những nghi tiết mới nhất quyết định lại trong những dịp lễ lễ thánh tiết, quang minh chính đại, sóc vọng, thông thường triều đại yến .

Trước cơ, vua sai Lương Đăng quyết định những nghi tiết đại triều, cho tới phía trên hoàn thành xong nhấc lên. Vua bái yết Thái miếu, những quan lại khoác triều phục thực hiện lễ theo đòi nghi tiết mới nhất chính thức kể từ phía trên.

Bọn Hành khiển Nguyễn Trãi, Tham tri bạ tịch Nguyễn Truyền, Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham nghị Nguyễn Liễu dưng sớ tâu rằng:

“Muốn chế tạo lễ nhạc, nên đợi đem người rồi hãy thực hiện, được như Chu Công thì sau mới nhất không tồn tại tiếng chê trách cứ. Nay sai kẽ thái giám Lương Đăng chuyên nghiệp quyết định rời khỏi lễ nhạc, chẳng nhục cùng nước lắm sao!

Vả lại, quy định lễ nhạc của hắn là lừa lọc vua lừa bên dưới, ko phụ thuộc vào đâu cả, như tấn công trống không là báo giờ rời khỏi chầu triều sớm, ni vua rời khỏi chầu rồi mới nhất tấn công.Theo quy định xưa, khi vua rời khỏi, thì mặt mũi mô tả tấn công chuông hoàng công cộng, rồi năm chuông mặt mũi hữu ứng theo đòi, khi vua nhập tấn công chuông chưng tân rồi năm chuông cũng ứng theo đòi. Nay vua rời khỏi chầu, tấn công 108 giờ đồng hồ chuông, này là số chuyến điểm tràng phân tử ở trong phòng sư. Nếu theo đòi quy định ở trong phòng Minh, thì khi vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên nên đem ngai vàng báu, ni chỉ tồn tại một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch rời thì kiêng dè ko yên lặng, bịa đặt cả nhị loại cũng ko được, thế là lễ thức gì?. Làm xe cộ thì đằng trước đem diềm, ở phía đằng sau Open. Nay lại Open đằng trước, quy định xưa thực hiện như vậy hoặc sao?. Khi vua rời khỏi thì đem hô thét, khi nhập thì đem thu dẹp, này là quy quyết định của nghi hoặc lễ. Nay quan lại coi cửa ngõ xướng tâu từng việc kết thúc, những quan lại lùi rời khỏi, vua con cái ngồi nhưng mà người thu dẹp tiếp tục la thét dọn dẹp và sắp xếp là làm những công việc sao?. Vả lại, Đăng là đứa thái giám, thần trộm lấy thực hiện ngờ lắm”.

Đăng tâu: “Thần không tồn tại tri thức, ko biết quy định cổ, những nghi tiết hiện nay đã thực hiện, chỉ nhìn cả nhập nắm vững của thần nhưng mà thôi, còn phát hành hay là không là quyền của hoàng thượng, thần đâu dám chuyên nghiệp quyền”.

Nguyễn Liễu tâu rằng: “Từ xưa đến giờ ko lúc nào đem cảnh thái giám chuyên nghiệp hủy hoại thiên hạ như vậy này”.

Đinh Thắng kể từ nhập bước rời khỏi, mắng rằng:

“Hoạn quan lại làm cái gi nhưng mà hủy hoại thiên hạ? Nếu hủy hoại thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”.

Cuối nằm trong nên uỷ thác Liễu cho tới hình quan lại xét căn vặn. Án xử kết thúc, tội xứng đáng chém, tuy nhiên được mệnh lệnh riêng rẽ, cho tới quí chử nhập mặt mũi, giày vò rời khỏi châu xa thẳm.

…. Hết chép.

Xem thêm: lý nam đế là ai

Các căn nhà văn hóa truyền thống nội địa gần như là thống nhất cùng nhau rằng, nhập vụ sự không tương đồng này, hero dân tộc-nhà văn hóa truyền thống rộng lớn Nguyễn Trãi thay mặt đại diện cho tới phái bảo đảm văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, còn thái giám Lương Đăng thay mặt đại diện cho tới phái văn hóa truyền thống lai căng, vọng nước ngoài, rõ ràng là vọng Tàu ghét bỏ.

Ví dụ vài ba chủ ý như sau:

Kiều Văn

Nguyễn Trãi còn là một người am tường về âm thanh. Ông được vua Lê Thái Tông uỷ thác cho tới trọng trách cùng theo với Lương Đăng biên soạn rời khỏi quốc nhạc và lễ nhạc của triều đình. Ông mang trong mình 1 công ty trương rất là sáng sủa suốt: quốc nhạc Đại Việt nên được thi công bên trên nền tảng âm thanh dân tộc bản địa truyền thống lâu đời của Đại Việt… Trong khi cơ Lương Đăng lại thể hiện một công ty trương rất là ngu xuẩn: lấy quốc nhạc có trước của Trung Hoa thực hiện quốc nhạc của nước ta! Nguyễn Trãi tàn khốc phản đối công ty trương ấy, bởi vậy xẩy ra xích míc ko thể hoà giải được với Lương Đăng. Rốt cuộc Nguyễn Trãi nài tách triều về trí sĩ ở Côn Sơn.

http://newvietart.com/index4.912.html

GS Trần Quốc Vượng

Nhưng cuộc thảo luận thân thiện Nguyễn Trãi và Lương Đăng về sự việc biên soạn nhạc cung đình, sự sự không tương đồng chủ ý thâm thúy thân thiện nhị người, việc Nguyễn Trãi nài rrút ngoài các việc biên soạn nhạc, việc Lương Đăng trọn vẹn tế bào phỏng nhạc thể và nhạc cụ triều Minhtrong việc biên soạn nhạc cung đình triều Lê tiếp tục khắc ghi một sự thay đổi nhập sự tiến thủ triển của biểu hiện nhị nguyên vẹn văn hoá thân thiện cung đình và dân gian trá. Nhà Lê nhất là kể từ đời Lê Thánh Tông (1460-1497), về chủ yếu trị thì gia tăng chính sách TW luyện quyền theo phía chuyên nghiệp chế, về tư tưởng thì theo phía duy nhất Nho giáo,bài bác xích Phật, Đạo và tín ngưỡng dân gian trá, về văn hoá thì xa thẳm tách vốn liếng liếng dân gian…

http://thuvien.maivoo.com/Nhan-Vat-Lich-su-c16/Nguyen-Trai-trong-boi-canh-van-hoa-viet-nam-d3874

GS Trần  Văn Khê

Trong khi thao tác với Lương Đăng có không ít điểm sự không tương đồng giữa 2 người. Lương Đăng đem ý chép hắn lại những qui quyết định nhạc cung đình ở trong phòng Minh, đưa ra 2 dàn nhạc Đường Thượng Chi Nhạc tấu bên trên hoàng cung, và Đường Hạ Chi Nhạc tấu bên dưới sảnh đình. Dàn Đường Thượng Chi Nhạc bao gồm 8 loại nhạc khí thuộc sở hữu 8 âm (Bát âm) tương tự dàn nhạc Triều Hạ Yến Hưởng Chi Nhạc ở trong phòng Minh, chỉ không giống số nhạc khí được sử dụng nhập biên chế.

Nguyễn Trãi khoác dầu lắc đầu với cơ hội sắp xếp của Lương Đăng, không chỉ là trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc. Nhưng khi hành lễ thì các cụ thể nhập cơ hội tấu nhạc có không ít điểm đặc biệt sai, Nguyễn Trãi với việc tán thành của một vài quan lại nhập triều đình như Tham Tri Bạ Tịch, Nguyễn Tuyền, những quan lại Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham Nghị Nguyễn Liễu, tiếp tục dưng sớ….

Khi xưa vì thế một Lương Đăng nhưng mà nhạc cung đình căn nhà Lê ko được thi công vững chãi. Ngày ni, trong mỗi việc tổ chức triển khai âm thanh bên trên nước Việt, tất cả chúng ta cũng nên tách nhằm chớ đem những “Lương Đăng” vọng nước ngoài và khinh thường nhạc truyền thống VN.

http://ab11.violet.vn/entry/showprint/entry_id/5861983

Nhà văn Trần Thị Trường:

Đọc lại lịch sử hào hùng thời Lê, tao thấy Nguyễn Trãi và Lương Đăng, người thì dưng nhạc mới nhất phỏng theo đòi quy định ở trong phòng Minh (Trung Hoa), người thì thực hiện mới nhất bên trên hạ tầng loại cũ đem cốt cơ hội truyền thống lâu đời dân tộc bản địa. Những gì Nguyễn Trãi thể hiện muôn thuở được lưu giữ, những gì Lương Đăng thực hiện mới nhất tuy nhiên rơi rụng gốc đã biết thành tẩy chay và quên béng.

http://chodoxua.vn/showthread.php/51520-B%E1%BA%A3n-s%E1%BA%AFc-Vi%E1%BB%87t-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-quot-th%E1%BA%A3m-h%E1%BB%8Da-quot-ngo%E1%BA%A1i-lai

Nếu địa thế căn cứ nhập Nguyễn Trãi từng cáo: phong tục Bắc-Nam cũng không giống, địa thế căn cứ nhập việc ông thực hiện nhiều thơ Nôm, địa thế căn cứ nhập lòng tin ái quốc ko thể phản bác bỏ ở ông, địa thế căn cứ nhập cụ thể dưng khánh đá thì hoàn toàn có thể nghĩ về tựa như các căn nhà văn hóa truyền thống liệt kê phía trên. Tuy nhiên những địa thế căn cứ này sẽ không thể hiện tại thẳng nhập vụ giành giật cãi, nên đem căn nhà nghiên cứu và phân tích lại sở hữu chủ ý không giống.

Sử gia song lập Tạ Chí Đại Trường viết:

Sự xung đột thân thiện nho thần và thái giám có những lúc tiếp cận vị trí khôi hài điếng người như nhập mẩu truyện xẩy ra bên dưới triều Càn Long tiếp tục kể. Tuy nhiên sự khinh thường miệt của nho thần cũng kéo đến phản xạ của thái giám thấy lúc những người dân cơ đem trở nên loài kiến quá choắt, không hiểu biết cả lí lẽ thông thường. Trong cuộc giành giật chấp về lễ nhạc thân thiện group Nguyễn Trãi và Lương Đăng (1437), Tham nghị Nguyễn Liễu chê thái giám ko đầy đủ năng lực, không hiểu biết quy tắc xưa (như của Chu Công), quy tắc ni (như ở trong phòng Minh), nên thực hiện sai chênh chếch cả. Lương Đăng, với ý kiến ngày này thì chắc chắn rằng tuân theo “tinh thần dân tộc bản địa đem sáng sủa tạo” chế đổi thay, nên rún nài dành riêng quyền đưa ra quyết định cho tới vua. Nguyễn Liễu kiêng dè Thái Tông nghe tiếng, ngay lập tức phản kháng trước: “Từ xưa đến giờ ko lúc nào đem cảnh thái giám hủy hoại thiên hạ như vậy này”. Thế là giành giật chấp tổ chức triển khai văn hoá phát triển thành sự kèn cựa huỷ báng riêng biệt luyện thể. Đinh Thắng kể từ nhập bước rời khỏi mắng: “Hoạn quan lại làm cái gi nhưng mà hủy hoại thiên hạ? Nếu hủy hoại thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”. Ông văn quan lại nhiều sự hoặc chữ, hú vía vì thế bay không bị chém đầu, tuy nhiên đem chữ quí nhập mặt mũi, những ngày tàn nằm ở vị trí châu xa thẳm hẳn nên hối hận về cơn cường ngạnh đảm bảo Thánh giáo của tôi. Cũng nên chú ý rằng Đinh Thắng là kẻ tiếp tục đem lòng can ngăn Nguyễn Trãi chớ rước Thị Lộ nhập cung thực hiện vây cánh, hành vi tiếp tục khiến cho ông thái giám này bị tiêu diệt (1442) theo đòi ông Hành khiển phe đối lập nhập cuộc giành giật cãi bên trên.

(Sử Việt hiểu vài ba quyển-Tạ Chí Đại Trường)

http://vcomtech.net/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=954:s-vit-c-vai-quyn-4&catid=38:lichsuvietnam&Itemid=527

Chính sử quan lại cũng trầm trồ ngầm đứng về phía Trần, tức thị xung đột ko nên chỉ phía trên tột đỉnh quyền hành mà còn phải ở đám văn quan lại gốc trung châu tự động phụ ở kỹ năng Nho hoá cao hơn nữa, và group văn quan lại gốc Lam Sơn đem vết tích bạn dạng xứ rộng lớn. Nổi nhảy là việc giành giật chấp về quy quyết định nhã nhạc cho tới triều mới nhất, thân thiện Nguyễn Trãi và Lương Đăng. Sự thắng phụ của phe nào thì cũng lại tuỳ nằm trong nhập tình thế đương thời. Phép thiết triều của Lương Đăng tuy rằng bị đả kích dữ vẫn thắng thế. Có sự nhẫn nhịn khi Nguyễn Trãi dưng khánh đá được đồng ý tuy nhiên khi giành giật cãi gay go thì phe văn thần trung châu được nhắc cho thấy thêm quyền lực tối cao là ở điểm đâu: Tham nghị Nguyễn Liễu bị xử “tội xứng đáng chém tuy nhiên được mệnh lệnh riêng rẽ cho tới quí chữ nhập mặt mũi, giày vò cút châu xa thẳm.” Cũng thắng thế là group người rước tin yêu tưởng thần túng bấn (như cứu giúp mặt mũi trăng, mặt mũi trời) vào một trong những triều đình còn vua quan lại với sinh hoạt cũ xưa (vua nỗ lực cung phun chim, quan lại còn chăng lưới săn bắn bên trên khu đất kinh kì.) Tuy nhiên group trung châu lại thắng thế khi viện dẫn lòng tin Nho giáo bên trên đồng vì thế như khi nài cấm lối hát bá cổ, níu tay chân bên trên khu đất Thanh Hoá, nài cho tới công thần ngoài theo đòi “quốc tính” / chúng ta Lê nhằm về bên chúng ta của tông tộc mình…

(Bai sử không giống cho tới VN-chương 9)

http://damau.org/archives/4073

Như vây theo đòi Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Trãi nằm trong group nho thần, group văn quan lại trung châu đem kỹ năng Nho hóa cao hơn nữa,  hay còn gọi là nhóm  Trần (Nguyễn Trãi là con cháu nước ngoài quan lại rộng lớn căn nhà Trần, nằm trong giới thượng lưu trí thức, khác hoàn toàn group Lê Sát bựa cố nông không nhiều chữ được trui rèn qua chuyện trận mạc). Nhóm Trần này hiểu Nho rộng lớn, hiểu Hoa rộng lớn, còn  thái giám không nhiều chữ Lương Đăng nằm trong group bựa nông rộng lớn, dân dã rộng lớn, bạn dạng xứ rộng lớn. Họ Tạ còn ghi chép trực tiếp quy tắc bịa đặt nhạc của Lương Đăng là ”theo lòng tin dân tộc bản địa đem sáng sủa tạo”.

Sự hòn đảo tuyến này (chính phe Lương Đăng mới nhất là phe dân tộc) tất cả chúng ta ko quí, tuy nhiên nếu như hiểu bạn dạng sớ của group Nguyễn Trãi, Đào Công Soạn thì dường như như thế.

Chính group Nguyễn Trãi chê Lương Đăng thực hiện nhạc rất khác quy quyết định căn nhà Minh:

Nếu theo đòi quy định ở trong phòng Minh, thì khi vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên nên đem ngai vàng báu, ni chỉ tồn tại một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch rời thì kiêng dè ko yên lặng, bịa đặt cả nhị loại cũng ko được, thế là lễ thức gì?

Đặc biệt group Nguyễn Trãi phản biện việc trả nhân tố phi Nho phi Hán nhập vào lễ nhạc Lương Đăng:

Nay vua rời khỏi chầu, tấn công 108 giờ đồng hồ chuông, này là số chuyến điểm tràng phân tử ở trong phòng sư.

Còn dính vào câu

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới nhất phỏng theo đòi quy định ở trong phòng Minh nhưng mà thực hiện.

Mà nhận định rằng Nguyễn Trãi phản bác bỏ Lương Đăng là phản bác bỏ việc tế bào phỏng quy định nhạc Minh thì e là ko chính. Cả Nguyễn Trãi và Lương Đăng nằm trong được uỷ thác trọng trách thực hiện nhạc phỏng Minh, tất yếu là chỉ phỏng thôi, đem nhân tố không giống. Nguyễn Trãi không chỉ là trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc (như GS Trần Văn Khê đã nhận được xét) chỉ phản bác bỏ việc ” Nhưng khi hành lễ thì các cụ thể nhập cơ hội tấu nhạc có không ít điểm đặc biệt sai”, sai ở đó là sai với quy cơ hội Minh.

Đối chiếu với đời ni, những ông nhạc sĩ học tập đàng hoàng ăn chơi sành điệu am tường văn hóa truyền thống những loại (đồng giới với Nguyễn Trãi) hoàn toàn có thể nức nở ca tụng cô Whitney Houston đem thanh đới mạ vàng, chứ những cô cave, những anh giẫm xích lô và bao gồm những anh thực hiện vĩ đại tuy nhiên không nhiều chữ (đồng giới với Lương Đăng) chỉ quí nức nở loại Tuấn Vũ thôi, tiếp tục thấy sự phân tuyến của Tạ Chí Đại Trường là đem hạ tầng.

Xem thêm: cô đồng nát là ai

Mà thời Nguyễn Trãi, toàn cầu bên phía ngoài so với cụ công cụ bà, chưa tồn tại nước Mỹ của cô ý Whitney Houston, chỉ biết đem nước Trung Hoa của ông Đỗ Phủ thôi.

Lịch sử là các thứ tiếp tục xẩy ra chứ không hề nên là loại tao mong muốn nó nên xẩy ra.

This entry was posted on Tháng Hai 19, 2012 khi 3:41 chiều and is filed under Uncategorized. You can follow any responses vĩ đại this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, hoặc trackback from your own site.