phật a di đà la ai

Ai cũng đều đã biết Đức Phật A Di Đà là giáo công ty cõi Tây phương Cực Lạc; chí tâm niệm hồng danh của Ngài sẽ hỗ trợ sinh vô lượng công đức và được vãng sinh về cõi Cực Lạc dựa trên 48 điều đại nguyện của Ngài. Nhưng không nhiều người hiểu rằng sự tích của Đức Phật A Di Đà như vậy nào?

Bạn đang xem: phật a di đà la ai

Trong Kinh Phật, Phật A Di Đà được Đức Phật Thích Ca (Đức Phật của hiện nay tại) reviews và mệnh danh phiên thứ nhất vô Kinh Vô Lượng Thọ. Đây là vị Phật được tôn thờ tối đa vô Phật giáo Đại quá.

Phật A Di Đà là ai?

Phật A Di Đà là vị Phật được thờ tối đa vô Phật giáo Đại quá. A Di Đà Tức là Ánh sáng sủa vô hạn bởi thế Phật A Di Đà thông thường được gọi là Đức Phật khả năng chiếu sáng.

Kinh Phật ghi lại sự tích về Phật A Di Đà

Kinh ghi lại rằng:  

“Về khoảng chừng hằng rơi kiếp trước, mang 1 đại kiếp gọi là Thiện Trì. Khi ấy bên trên cõi Tản Đề Lam trái đất đem vua Chuyển Luân Thánh Vương, thương hiệu Vô Tránh Niệm, thống lãnh cả tư xứ thiên hạ:

Một là Đông thắng thần chân; 

Hai là Nam thiệm cỗ châu;

Ba là Tây ngưu hóa châu;

Bốn là Bắc cô lô châu;

Tài đức vẹn toàn, đượm nhuần từng tư phương, nên không còn thảy quần chúng ai nấy cũng sẵn lòng ái kính.

Đức Phật A Di Đà ko cần là anh hùng lịch sử vẻ vang và xuất hiện bên trên cõi Ta Bà của tất cả chúng ta.

Đức Phật A Di Đà ko cần là anh hùng lịch sử vẻ vang và xuất hiện bên trên cõi Ta Bà của tất cả chúng ta.

Tại sao cần niệm Nam tế bào tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật Khi đem người mất?

Vua mang 1 vị đại thần thương hiệu là chỉ bảo Hải, con cái loại Phạm Chí, đặc biệt tinh nghịch thông về nghề ngỗng coi thiên văn. chỉ bảo Hải mang 1 người nam nhi tướng tá đảm bảo chất lượng kỳ lạ thông thường, kể từ bên dưới chân lên tới bên trên đầu đều sở hữu tía mươi nhì vết đảm bảo chất lượng. Khi người con cái này sinh đi ra, được những sản phẩm khách hàng quyền quý đem nhiều vật dụng lễ phẩm cho tới dưng mang đến, nhơn vậy tuy nhiên mệnh danh là chỉ bảo Tạng.

Lúc lớn khôn, thì chỉ bảo Tạng coi biết việc đời là thống tội nghiệp mạng lại vô thông thường, bất ngờ sinh lòng nhàm chán, vứt cuộc vinh hoa, ngay lập tức xuống tóc tu hành. Chẳng bao lâu vẫn trở thành Phật, hiệu là chỉ bảo Tạng Như Lai, đầy đủ những đạo Pháp nhiệm mầu, thần thông to lớn. Khi trở thành Phật rồi, thì Ngài đi dạo từng những điểm tuy nhiên hóa chừng bọn chúng sinh, có không ít sản phẩm môn đệ vẫn hội chứng đặng trái khoáy Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, nên nhơn dân ai nấy cũng sẵn lòng hoan nghinh.

Một ngày cơ, vua Vô Tránh Niệm nghe Phật chỉ bảo Tạng nằm trong môn đệ cho tới giảng Đạo bên trên vườn Diêm Phù, ngay sát mặt mũi trở thành, thì tự động suy nghĩ rằng: “Nay Ta ham muốn cho tới vị trí Phật, đặng coi coi giảng Đạo lý gì tuy nhiên thiên hạ tín ngưỡng sầm uất như thế!”

Nghĩ như thế rồi, vua với mọi vị vương vãi tử, đại thần và quyến nằm trong bèn cho tới vườn Diêm phù lễ Phật một vừa hai phải xong xuôi, ngay lập tức lên đường công cộng xung quanh tía vòng, rồi ngồi mặt mũi Ngài tuy nhiên nghe Pháp.

– Vua Vô Tránh Niệm coi thấy Đức chỉ bảo Tạng Như Lai khoanh chân ngồi bên trên bảo tọa đem hình con cái sư tử, đặc biệt bực nghiêm túc, đầy đủ tướng tá đảm bảo chất lượng rất đẹp, công cộng xung quanh thân thiện Ngài đem khả năng chiếu sáng nhiều sắc chói lòa.

Đức Phật A Di Đà là giáo công ty cõi Tây phương Cực Lạc

Đức Phật A Di Đà là giáo công ty cõi Tây phương Cực Lạc

Đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà so với bọn chúng sinh cõi Sa bà

Trong Pháp hội bao gồm những người dân vẫn xuống tóc thực hiện môn đệ của Phật cạo tóc đắp điếm hắn, những sản phẩm vương vãi tử đại thần khoác vật dụng anh lạc, cung nữ mỹ nữ giới dung mạo đảm bảo chất lượng xinh, này là sĩ, nông, công, thương, áo xiêm chỉnh đốn, kẻ thì chấp tay ngồi lạng lẽ, người thì quỳ gối thưa căn vặn, coi cỗ ai nấy cũng siêng ngó Phật tuy nhiên nghe Pháp cả.

– Vua nghe đức chỉ bảo Tạng Như Lai thao diễn đầy đủ những Pháp, thì lòng vẫn ngỏ thông, căn thân thiện thanh tịnh, rõ ràng đàng giải khổ sở, biết sự trị khỏi, ngay lập tức quỳ xuống chấp tay tuy nhiên thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi ham muốn tậu đầy đủ những món ăn uống: áo chăn, mền nệm và thuốc thang, đặng dưng cúng mang đến Ngài và đại bọn chúng luôn luôn trọn vẹn tía mon ở trên đây tuy nhiên giảng đạo, van lơn Ngài kể từ bi thương nạp”.

Vua Vô Tránh Niệm thấy Phật nhận điều, ngay lập tức quay trở lại truyền lịnh tậu sửa đầy đủ từng lễ, cứ trúng buổi tuy nhiên dưng cúng ko hề trễ nãi.

Vua lại khuyên nhủ những vị vương vãi tử, đại thần, quyến nằm trong và nhơn dân rằng: “Các ngươi đem biết hoặc không? Nay Trẫm vẫn ngỏ lòng tía thí, kính thỉnh Đức chỉ bảo Tạng Như Lai và đại bọn chúng cho tới tuy nhiên cúng nhịn nhường trọn vẹn tía mon. Những vật dụng báu trọng ngon rất đẹp của Trẫm lâu dụng xưa nay ni đều đem dưng cúng toàn bộ. Các ngươi cũng thể bám theo ý Trẫm xả hạn chế huyễn tài tuy nhiên cúng Phật Tăng đặng cầu phước báu”.

Tiền thân thiện của Đức Phật A Di Đà là vua Chuyển Luân Thánh Vương, thương hiệu Vô Tránh Niệm với vô vàn công đức và lòng đại bi thương yêu thương toàn bộ bọn chúng sinh

Tiền thân thiện của Đức Phật A Di Đà là vua Chuyển Luân Thánh Vương, thương hiệu Vô Tránh Niệm với vô vàn công đức và lòng đại bi thương yêu thương toàn bộ bọn chúng sinh

Nghi thức tụng kinh A Di Đà Việt nghĩa chuẩn chỉnh nhất

Cả thảy đều vâng điều vua khuyên răn, nhiệt tình tậu sửa lễ phẩm tuy nhiên dưng cúng Phật.

Có một hôm, quan liêu Đại thần chỉ bảo Hải, là thân phụ Đức chỉ bảo Tạng Như Lai, ở mộng mị thấy vua Vô Tránh Niệm thực hiện sự tía thí thì rộng lớn, tuy nhiên việc cầu phước báu thì nhỏ. Sự ước ao của vua còn thuộc sở hữu phước hữu lậu vô cõi nhơn thiên, ko bay thoát ra khỏi luân hồi sống chết.

Vậy nên quan liêu Đại thần chẳng đặng mừng rỡ lòng, vì thế ý của ông ham muốn làm thế nào cho vua phân phát tâm cầu trái khoáy Bồ đề, tu trở thành Phật đạo tuy nhiên cứu giúp vớt từng loại bọn chúng sinh, chớ không thích mang đến vua cầu phước báu nhỏ nhen như sản phẩm đái dân vậy.

Quan Đại thần tâm lý như thế, bèn cho tới vị trí Phật chỉ bảo Tạng Như Lai tỏ điềm mộng mị ấy, và tâu với vua Vô Tránh Niệm rằng:  Ngày ni Đại Vương cúng nhịn nhường Phật Tăng, người sử dụng phước duyên này mà nguyện cầu những việc chi, van lơn mang đến ngu thần rõ ràng.

Đức Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Đà

'Tôi ko học tập qua quýt bất kể cái gì, chỉ niệm A Di Đà Phật'

Nếu Đại Vương ham muốn cầu sinh về cõi Trời tuy nhiên thực hiện một vị thiên tử tận hưởng sự phước lâu.

Muốn cầu sinh về cõi Nhơn gian dối thực hiện vua Chuyển Luân, thống lãnh tư châu thiên hạ như thời buổi này vậy, thì cũng còn ở vô khổ sở ải, chớ ko thoát ra khỏi vòng sống chết luân hồi.

Xem thêm: trung anh siêu nhân là ai

Thưa Đại Vương! Hai sự phước báu tôi vẫn trần tấu này đều là tướng tá vô quyết định, đều là sự việc vô thông thường, thí như cơn dông tố thổi, nhịn nhường tợ đám mây tan, đem chắc chắn là lâu nhiều năm chi đâu tuy nhiên cần cầu nguyện!

Nếu sinh về cõi Trời, Khi tận hưởng sự hoan lạc tuy nhiên đem tạo nên hiểm độc, thì cũng cần đọa vô địa ngục, đặng Chịu khổ sở.

Còn như sinh về cõi nhơn gian dối, thì lại Chịu từng sự khổ sở óc phần thì oán thù gặp mặt, phần thì ân ái phân tách ly biệt hình mẫu khổ sở trạng ấy ko thể kể xiết.

Vì Đại Vương nhờ nhân duyên tu phước đời trước, nên mới nhất tận hưởng đặng sự tôn vinh như vọc. Nếu ni Đại vương vãi lưu giữ gìn pháp giới, thì tiếp tục đặng phước báu to hơn nữa: còn như tu học tập chánh pháp, thì tiếp tục trở thành chưởng trí.Vậy van lơn Đại vương vãi nên phân phát tâm cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề, chớ chớ nguyện cầu những việc phước nhỏ nhen như hạng người thông thường cơ vậy.

Phật thì hiệu là: A Di Đà Như Lai sinh sống lâu vô nằm trong, tiếp dẫn vô lượng bọn chúng sinh trong số trái đất về cơ, rồi giáo hóa mang đến trở thành Phật đạo toàn bộ.

Phật thì hiệu là: A Di Đà Như Lai sinh sống lâu vô nằm trong, tiếp dẫn vô lượng bọn chúng sinh trong số trái đất về cơ, rồi giáo hóa mang đến trở thành Phật đạo toàn bộ.

Bảo pháp A Di Đà ngàn năm tuổi tác miếu Ngô Xá

Vua Vô Tránh Niệm nghe quan liêu Đại thần chỉ bảo Hải khuyến thỉnh như vậy, thì tâm lượng bất ngờ không ngừng mở rộng, ngay lập tức đáp rằng: “ Trẫm chẳng cầu những việc như khanh rằng cơ đâu! Trẫm ham muốn trải từng vô đàng sống chết, thực hiện sự tía thí, trì giới, hầu nghe những pháp nhiệm mầu, tu hạnh Bồ Tát và cứu giúp vớt bọn chúng sinh, tự nhân duyên ấy tuy nhiên phân phát tâm Bồ Đề”.

Vua Vô Tránh Niệm rằng như thế rồi, bèn lên đường với quan liêu Đại thần chỉ bảo Hải cho tới vị trí Đức chỉ bảo Tạng Như Lai. Thấy Ngài đương nhập quyết định, lại người sử dụng quy tắc thần thông biến đổi và phóng hào quang đãng thông minh, hiện nay cả mươi phương trái đất của Chư Phật đi ra trước mặt mũi mang đến bọn chúng hội xem:

Hoặc đem cõi Phật vẫn Niết Bàn giấy rồi, hoặc đem cõi Phật đương Niết Bàn giấy, hoặc đem những cõi vị Bồ Tát mới nhất ngồi điểm đạo tràng bên dưới cây Bồ đề, đương thu phục bọn chúng yêu tinh, hoặc đem cõi Phật mới nhất trở thành đạo và mới nhất rằng Pháp, hoặc đem cõi Phật trở thành đạo vẫn lâu, đương còn rằng Pháp, hoặc đem trái đất toàn là những bực Bồ tát, hoặc đem trái đất toàn là những sản phẩm Thinh Văn và Duyên Giác, hoặc đem trái đất không tồn tại Phật, Bồ Tát, Thinh Văn và Duyên Giác chi không còn, hoặc đem trái đất đầy đủ năm số ác trược, hoặc đem trái đất đầy đủ những loại nghiêm túc, hoặc đem trái đất nhát dơ nhớp, hoặc đem trái đất đảm bảo chất lượng rất đẹp kỳ lạ thông thường, hoặc đem trái đất tuy nhiên nhơn dân sinh sống lâu vô nằm trong, hoặc đem trái đất tuy nhiên nhơn dân lâu mạng cụt ngủi, hoặc đem trái đất thông thường bị tai nạn ngoài ý muốn thủy hỏa, hoặc đem trái đất hằng bị tai nạn ngoài ý muốn dông tố bão, hoặc đem trái đất ngay sát trở thành tựu, hoặc đem trái đất vẫn trở thành tựu rồi.

Ngài ở cõi Cực Lạc Thế Giới phía Tây Phương, đương giảng dạy dỗ những Pháp Đại Thừa và hằng tiếp dẫn bọn chúng sinh đưa về cõi ấy.

Ngài ở cõi Cực Lạc Thế Giới phía Tây Phương, đương giảng dạy dỗ những Pháp Đại Thừa và hằng tiếp dẫn bọn chúng sinh đưa về cõi ấy.

Lời nhắn nhủ của kể từ hình mẫu A Di Đà Phật

Đại thần chỉ bảo Hải thấy vậy, bèn tâu với vua Vô Tránh Niệm rằng: “Nay Đại vương vãi nhờ mức độ oách thần của Đức Như Lai tuy nhiên đặng thấy những trái đất, vậy Đại vương vãi phân phát Bồ đề tâm ham muốn cầu lấy trái đất nào”

Vua chấp tay tuy nhiên thưa với Đức chỉ bảo Tạng Như Lai rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Chẳng biết những vị Bồ Tát tu hạnh gì tuy nhiên cướp đặng cõi Phật đảm bảo chất lượng rất đẹp nghiêm túc, tu nghiệp gì tuy nhiên cướp đặng trái đất xấu xí ác trược. Do nghiệp gì tuy nhiên đặng lâu mạng lâu nhiều năm, tạo nên nghiệp gì tuy nhiên lâu số cụt ngủi? Xin Ngài chỉ dạy dỗ mang đến tôi biết tuy nhiên tu học”.

Đức chỉ bảo Tạng Như Lai rằng rằng: “Vì vày những vị Bồ Tát đem mức độ thệ nguyện, ham muốn ở cõi trái đất thanh tịnh, không tồn tại những điều ác trược, nên sau thời điểm trở thành đạo được về ở cõi ấy đặc biệt nghiêm túc. Còn những vị Bồ Tát này tự mức độ thệ nguyện, ham muốn ở cõi trái đất ngũ trược đầy đủ sự phiền óc, nên sau thời điểm trở thành đạo về ở cõi ấy”.

Vua Vô Tránh Niệm lễ Phật rồi lùi quay trở lại vô cung, 1 mình ngồi yên tĩnh lìm tuy nhiên tâm lý tới sự thệ nguyện của tôi, ao ước cầu mang đến đặng cõi vô cùng đảm bảo chất lượng rất đẹp, đặng tiếp dẫn bọn chúng sinh.

Suy suy nghĩ rồi vua bèn quay về lễ Phật tuy nhiên thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Vì tôi ham muốn hội chứng đạo Bồ đề, nên đem công đức cúng nhịn nhường Ngài và đại bọn chúng vô tía mon tuy nhiên cầu đặng cõi Phật đặc biệt thanh tịnh nghiêm túc.

Nói thế rồi vua Vô Tránh Niệm phân phát 49 điều thệ nguyện trước Đức Phật chỉ bảo Tạng Như Lai, được ghi rõ ràng vô kinh Vô Lượng Thọ.

A Di Đà Như Lai sinh sống lâu vô nằm trong, tiếp dẫn vô lượng bọn chúng sinh trong số trái đất về cơ, rồi giáo hóa mang đến trở thành Phật đạo toàn bộ.

A Di Đà Như Lai sinh sống lâu vô nằm trong, tiếp dẫn vô lượng bọn chúng sinh trong số trái đất về cơ, rồi giáo hóa mang đến trở thành Phật đạo toàn bộ.

Niệm A Di Đà hùn tăng thêm quyết định lực mang đến 15 nàn nhân gặp gỡ nàn sinh vô cõi lành

Đức chỉ bảo Tạng Như Lai nghe vua Vô Tránh Niệm nguyện bao nhiêu điều ấy rồi tuyên dương rằng: “Hay thay! Hay thay! Đại vương vãi phân phát nguyện thâm thúy rộng lớn, ham muốn cõi thanh tịnh. Kìa Đại vương vãi hãy liếc qua phía Tây, cơ hội trăm ngàn muôn ức cõi Phật mang 1 trái đất gọi là Tôn Thiện Vô Cấu, giáo công ty cõi ấy hiệu là Tôn Âm Vương Như Lai, lúc bấy giờ đương vì thế những bực Bồ Tát tuy nhiên giảng dạy dỗ Pháp Đại quá, giáo hóa những người dân Thượng căn, chứ không hề thao diễn thuyết bao nhiêu Pháp quyền tiểu”.

Trong cõi ấy cũng không tồn tại bọn chúng sinh căn trí Tiểu quá và cũng không tồn tại một người nữ giới nhân. Nhưng hắn báo (y báo là cảnh vật) và chánh báo (chánh báo là căn thân) của Phật Tôn Âm Vương Như Lai thiệt thanh tịnh nghiêm túc, đặc biệt xứng hiệp với vị trí nguyện cầu của Đại vương vãi đó! Vì Đại vương vãi đem thệ nguyện muôn cõi thanh tịnh, nên ni Ta thay đổi hiệu Đại vương vãi là Vô Lượng Thanh Tịnh.

Khi Vô Lượng Thanh Tịnh mãn một trung kiếp, thì Đức Phật Tôn Âm Vương Như Lai nhập Niết Bàn giấy, Chánh Pháp quảng bá đặng mươi trung kiếp. Đến Khi khử rồi, trải qua quýt sáu mươi trung kiếp, thì cõi Tôn Thiện Vô Cấu thay tên lại là: Di Lâu Quang Minh đem Đức Phật, hiệu là Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Như Lai, ứng hiện nay thành lập và hoạt động tuy nhiên hóa đạo bọn chúng sinh. Sau Khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn giấy rồi, trải vô số hằng rơi kiếp và vô lượng Phật khử chừng, thì cõi Di lâu Quang Minh thay tên lại là: An lạc. Đến thời kỳ Vô Lượng Thanh Tịnh hội chứng trái khoáy về cõi này mà trở thành Phật thì hiệu là: A Di Đà Như Lai sinh sống lâu vô nằm trong, tiếp dẫn vô lượng bọn chúng sinh trong số trái đất về cơ, rồi giáo hóa mang đến trở thành Phật đạo toàn bộ.

Chí tâm niệm hồng danh của Ngài sẽ hỗ trợ sinh vô lượng công đức và được vãng sinh về cõi Cực Lạc dựa trên 48 điều đại nguyện của Ngài.

Chí tâm niệm hồng danh của Ngài sẽ hỗ trợ sinh vô lượng công đức và được vãng sinh về cõi Cực Lạc dựa trên 48 điều đại nguyện của Ngài.

Giải mến thương hiệu Phật A Di Đà

Vua Vô Tránh Niệm nghe Phật chỉ bảo Tạng Như Lai lâu ký như thế ngay lập tức thưa rằng: “Bạch Đức thế Tôn! Nếu lòng thệ nguyện của tôi trái khoáy đặng hắn như điều lâu ký của Ngài, thì tôi kỉnh lễ van lơn nhờ Ngài người sử dụng quy tắc thần thông thực hiện cho những Đức Phật ở vô hằng rơi trái đất cũng lâu ký mang đến tôi như Ngài nữa”.

Vua Vô Tránh Niệm thưa rồi, đương cúi đầu thi đua lễ, tức thì mươi phương trái đất thảy đều vang động. Vua ở vô pháp Hội nghe Chư Phật đều lâu ký rưa rứa điều Đức Phật chỉ bảo Tạng vẫn rằng bên trên cơ, thì đặc biệt thay đổi mừng rỡ mừng, ngay lập tức chấp tay đảnh lễ, rồi ngồi nghe Phật chỉ bảo Tạng lâu ký cho những vị Bồ Tát không giống.

Từ cơ về sau, vua Vô Tránh Niệm mạng công cộng lâu sinh đi ra những đời không giống, kiếp nào thì cũng lưu giữ điều bổn nguyện, tu hạnh Bồ Tát cứu giúp chừng bọn chúng sinh, trải vô lượng kiếp trái khoáy mãn khu dã ngoại công viên hiện nay trở thành Chánh Giác, cho tới hiện nay đã mươi đại kiếp rồi, Ngài ở cõi Cực Lạc Thế Giới phía Tây Phương, đương giảng dạy dỗ những Pháp Đại Thừa và hằng tiếp dẫn bọn chúng sinh đưa về cõi ấy.

Phật A Di Đà đem dáng vẻ đặc thù như vậy nào?

Phật A Di Đà trên đầu đem những cụm tóc xoắn ốc, đôi mắt nhìn xuống, mồm thông thoáng nụ mỉm cười thông cảm cứu giúp chừng, khoác bên trên người áo cà rơi red color (tượng trưng mang đến màu sắc mặt mũi trời lặn phương Tây).

Phật A Di Đà có thể vô thế đứng, tay thực hiện ấn giáo hóa - tức là tay mặt mũi fake ngang vai, chỉ lên, tay trái khoáy fake ngang bụng, chỉ xuống, nhì lòng bàn tay khuynh hướng về phía trước; trong những tay, ngón trỏ và ngón hình mẫu chạm nhau thực hiện trở thành vòng tròn xoe.

Phật A Di Đà cũng hoàn toàn có thể ngồi kiết già cả bên trên tòa sen, tay bắt ấn thiền (tay nhằm ngang bụng, sống lưng bàn tay cần ở ông chồng lên lòng bàn tay trái khoáy, nhì ngón hình mẫu chạm nhau). Trên tay Phật hoàn toàn có thể lưu giữ một chiếc chén, là tín hiệu mang đến giáo công ty.

Nhân vật lên đường kèm Phật A Di Đà thường được minh họa nằm trong nhì vị Bồ Tát là Quán Thế Âm (bên trái khoáy, vắt cành dương và bình nước cam lộ) và Đại Thế Chí (bên cần, vắt bông sen xanh).

Trích Sự tích Đức Phật A Di Đà và bảy vị người tình tát

Xem thêm: be na la con ai