The United States has many different types of families. While most American families are traditional, consisting of a father, a mother and one or more children, 22 percent of all American families in 1998 were headed by one parent, usually a woman. In a few families in the United States, there are no children. These childless couples may believe that they would not make good parents; they may want freedom from responsibilities of childbearing; or, perhaps they are not physically able lớn have children. Other families in the United States have one adult who is a stepparent. A stepmother or stepfather is a person who joins a family by marrying a father or a mother.Americans tolerate và accept these different types of families. In the United States people have right to lớn privacy & Americans bởi not believe in telling other Americans what type of family group they must belong to. They respect each other’s choices regarding family groups. Families are very important lớn Americans.

Bạn đang xem: 1


The United States has many different types of families. While most American families are traditional, consisting of a father, a mother và one or more children, 22 percent of all American families in 1998 were headed by one parent, usually a woman. In a few families in the United States, there are no children. These childless couples may believe that they would not make good parents; they may want freedom from responsibilities of childbearing; or, perhaps they are not physically able to have children. Other families in the United States have one adult who is a stepparent. A stepmother or stepfather is a person who joins a family by marrying a father or a mother.Americans tolerate and accept these different types of families. In the United States people have right to lớn privacy and Americans bởi not believe in telling other Americans what type of family group they must belong to. They respect each other’s choices regarding family groups. Families are very important lớn Americans.
Phát hiện tại ngôn ngữ
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bulgaria
Bồ Đào Nha
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)Croatia
Do Thái
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)Hàn
Iceland
Igbo
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Klingon
Kurd
Kyrgyz
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Lào
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Myanmar
Mã Lai
Mông Cổ
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Séc
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tiếng Indonesia
Tiếng ÝTrung
Trung (Phồn thể)Turkmen
Tây Ban Nha
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Yiddish
Yoruba
Zulu
Đan Mạch
ĐứcẢ Rập
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bulgaria
Bồ Đào Nha
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)Croatia
Do Thái
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)Hàn
Iceland
Igbo
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Klingon
Kurd
Kyrgyz
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Lào
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Myanmar
Mã Lai
Mông Cổ
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Séc
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tiếng Indonesia
Tiếng ÝTrung
Trung (Phồn thể)Turkmen
Tây Ban Nha
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Yiddish
Yoruba
Zulu
Đan Mạch
ĐứcẢ Rập
Từ:-
Sang:-
Kết trái (Việt) 1:
Sao chép!
The United States has many different types of families. While most American families are traditional, consisting of a father, a mother & one or more children, 22 percent of all American families in 1998 were headed by one parent, usually a woman. In a few families in the United States, there are no children. These childless couples may believe that they would not make good parents; they may want freedom from responsibilities of childbearing; or, perhaps they are not physically able lớn have children. Other families in the United States have one adult who is a stepparent. A stepmother or stepfather is a person who joins a family by marrying a father or a mother.Americans tolerate and accept these different types of families. In the United States people have right khổng lồ privacy và Americans bởi not believe in telling other Americans what type of family group they must belong to. They respect each other’s choices regarding family groups. Families are very important to Americans.
đang được dịch, vui tươi đợi..
*

Kết trái (Việt) 2:
Sao chép!
Hoa Kỳ có nhiều loại không giống nhau của gia đình. Trong khi hầu như các gia đình Mỹ là truyền thống, bao gồm của một fan cha, một người mẹ và một hoặc các đứa trẻ, 22 phần trăm của toàn bộ các mái ấm gia đình Mỹ trong những năm 1998 đã được lãnh đạo bởi một phụ huynh, thường là một trong người phụ nữ. Trong một vài mái ấm gia đình ở Hoa Kỳ, không tồn tại trẻ em. Phần nhiều cặp vợ ông xã không có con có thể tin rằng họ sẽ không còn làm cha mẹ tốt; họ hoàn toàn có thể muốn tự do thoải mái từ nhiệm vụ của sinh đẻ; hoặc, có lẽ họ tất yêu chất có thể có con. Các mái ấm gia đình khác làm việc Hoa Kỳ có một bạn lớn là một trong người cha hoặc mẹ kế. Mẹ kế hoặc cha dượng A là 1 trong những người gia nhập vào một gia đình bằng phương pháp kết hôn với cùng một người phụ vương hay một bạn mẹ. Tín đồ Mỹ chịu đựng đựng và gật đầu các loại khác biệt của gia đình. Tại Hoa Kỳ người có quyền riêng bốn và người Mỹ không tin tưởng vào nói bạn Mỹ khác gì loại của nhóm gia đình thì nên thuộc. Họ tôn trọng sự chắt lọc của nhau liên quan đến gia đình nhóm. Mái ấm gia đình là rất quan trọng đối với người Mỹ.

*

*

*

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct word that best fits each of the numbered blanks


The United States has many different types of families. While most American families are traditional, (1) _____ a father, a mother and one or more children, 22 percent of all American families in 1998 were headed by one parent, usually a woman. In a few families in the United States, there are no children. These (2) _____ couples may believe that they would not make good parents; they may want freedom from responsibilities of childbearing; or, perhaps they (3) _____ physically able lớn have children. Other families in the United States have one adult (4) _____ a stepparent. A stepmother or stepfather is a person who joins a family by marrying a father or a mother.
Americans tolerate & accept these different types of families. In the United States people have right lớn privacy và Americans bởi not believe in telling other Americans what type of family group they must belong to. They respect each other’s choices regarding family groups. Families are very important (5) _____ Americans.
Nước Mỹ có nhiều loại gia đình. Vào khi phần lớn các mái ấm gia đình ở Mỹ thuộc phong cách truyền thống, bao gồm 1 người bố, 1 người bà bầu và 1 hoặc nhiều hơn nữa những đứa con, 22% các hộ gia đình Mỹ vào khoảng thời gian 1998 được trụ cột vày 1 người, thường xuyên là tín đồ phụ nữ. Ở 1 vài ba hộ gia đình ở Mỹ, họ không có con. Những cặp đôi bạn trẻ không gồm con này rất có thể tin rằng bọn họ không thể biến hóa những người bố mẹ tốt; họ hoàn toàn có thể muốn được thoải mái khỏi những trọng trách nuôi dạy con; hoặc là, hoàn toàn có thể họ không có công dụng có bé về phương diện sinh lý. Hầu như hộ gia đình khác làm việc Mỹ có 1 người mập là cha/mẹ kế. Một người người mẹ kế/cha kế là fan trở thành thành viên của mái ấm gia đình khi kết hôn với những người mẹ/cha của gia đình đó.

Xem thêm: Soạn Bài Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh


Người Mỹ cảm thông và chấp nhận mọi nhiều loại hộ mái ấm gia đình khác nhau. Ở Mỹ, mọi người dân có quyền riêng bốn và người Mỹ hoài nghi vào vấn đề nói với những người dân khác kiểu gia đình mà họ yêu cầu thuộc vào. Chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của những người dựa vào những nhóm hộ gia đình. Mái ấm gia đình là vô cùng quan trọng đặc biệt đối với những người Mỹ.

*

Liên hệ searlearbitration.org

*


searlearbitration.org